OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Prioritní osa:                        PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Investiční priorita:               IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu

                                            a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných
                                            skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
Číslo projektu:                     CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007990

Datum zahájení fyzické realizace projektu:      1. 1. 2018
Datum ukončení fyzické realizace projektu:   31. 3. 2020
Doba trvání projektu:                                        27 měsíců
Popis projektu: Obecným cílem projektu je internacionalizace a posílení výzkumu MBÚ. U výjezdových mobilit je projekt zaměřen na podporu profesního rozvoje začínajících mladých výzkumných pracovníků MBÚ prostřednictvím získání nových zkušenosti a praxe v zahraničí a podporu kvalitních senior výzkumníků MBÚ v jejich dalším profesním růstu. U příjezdových mobilit je pak projekt zacílen na využití potencionálu post-doků ze zahraničí v rámci MBÚ a přenos zahraničních zkušeností kvalitních senior výzkumníků do MBÚ. V rámci projektu bude realizováno 7 příjezdových mobilit a 7 výjezdových mobilit.

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Prioritní osa:                        PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Číslo projektu:                     CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008376                                                              
Datum zahájení fyzické realizace projektu:      1. 6. 2018
Datum ukončení fyzické realizace projektu:  
31. 5. 2020
Doba trvání projektu:                                       
24 měsíců
Popis projektu: Obecným cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Mikrobiologickém
ústavu AV ČR, v. v. i.. V rámci projektu bude podpořen projekt příjezdové mobility jedné výzkumné
pracovnice schválený na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Sklodowska-Curie Actions, který byl
uveden v „no-money“ seznamu.

 

EATRIS-CZ: Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ
Poskytovatel:
                      MŠMT

Operační program:              Operační program Výzkum, vývoj a inovace
Prioritní osa:                       PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 
Číslo projektu:                     CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818  
Trvání projektu:                  1.6.2017 – 31.5.2019 
Hlavní příjemce:                  Univerzita Palackého v Olomouci         
Více informací:                    ZDE

ELIXIR-CZ: Budování kapacit
Poskytovatel:
                      MŠMT

Operační program:              Operační program Výzkum, vývoj a inovace
Číslo projektu:                     CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777  
Trvání projektu:                  1.5.2017 – 30.4.2021
Hlavní příjemce:                  Masarykova univerzita v Brně
Více informací:                    ZDE

 

 loog EU-MSMT