V Laboratoři buněčné signalizace jsou 2 pracovní skupiny, které se zabývají těmito základními tématy:

Prokaryotická skupina

127_RNDr. Pavel Branny, CSc.Vedoucí:  RNDr. Pavel Branny, CSc.

Tel.: 296 442 658
E-mail: branny@biomed.cas.cz

Více informací v anlické verzi

Kontakty Publikace Pro studenty

Výzkum ve skupině vedené RNDr. Pavlem Brannym, CSc. se zaměřuje na studium molekulárních mechanismů, používaných bakteriemi pro intra- a mezibuněčnou komunikaci. Naším cílem je pochopit, jak bakterie detekují signály z prostředí, a jaký je mechanismus integrace a zpracování těchto informací pomocí Ser/Thr proteinové kinázy eukaryotického typu. Naše data naznačují, že jediná protein kináza StkP Streptococcus pneumoniae řídí buněčné dělení prostřednictvím reverzibilní fosforylace několika proteinů pneumokokového divisomu.
Mikroskop s pozadim

 

Eukaryotická skupina

Ing.Tomáš Vomastek, PhD.Vedoucí: Ing.Tomáš Vomastek, PhD.

Tel.: 241 062 167

 

E-mail: vomy@biomed.cas.cz

skupina vedená Ing.Tomášem Vomastkem, PhD. se věnuje studiu buněčné signalizace u vyšších eukaryot, jmenovitě pak studiu signální dráhy ERK v živočišných buňkách. Dráha ERK je evolučně konzervovaná signální kaskáda, která převádí extracelulární signály v rozmanitou škálu intracelulárních buněčných odpovědí, jako je proliferace, diferenciace, apoptóza nebo buněčná migrace. Jádro této signální dráhy je tvořeno proteinkinázami Raf, MEK a ERK a signál je přenášen sérií sekvenčních fosforylací, kdy Raf aktivuje MEK, která následně aktivuje ERK. Aktivace proteinkinázy ERK je klíčovým dějem v buněčné odpovědi, jelikož aktivní EREK fosforyluje a tím mění funkci mnoha proteinů, což vede ke specifické odpovědi na konkrétní extracelulární signál. Závažnou roli hraje dráha ERK i z biomedicínského hlediska. Somatické mutace v proteinech Ras a B-Raf aktivující dráhu ERK, se s vysokou frekvencí objevují u mnoha typů nádorových onemocnění, kde podporují pro-nádorové změny v genové expresi, zvyšují buněčnou proliferaci a invazivní a metastatický potenciál nádorových buněk.

V laboratoři studujeme molekulární mechanizmy, kterými signální dráha ERK konvertuje extracelulární signály do odpovídající biologické odpovědi.
Sledujeme, jak ERK skrze fosforylaci specifických substrátů reguluje buněčnou migraci a invazivitu, epiteliální-mesenchymální tranzici, tvar a polaritu buněk a vznik a progresi nádorového onemocnění.

Hlavní projekty řešené v současné době:

  • Úloha dráhy ERK při regulaci aktinového cytoskeletu, tvaru buňky a buněčné polarity.
  • Dynamické změny v genové expresi a transkriptomu indukované dráhou ERK.
  • Úloha dráhy ERK v onkogenezi a metastatické progresi spinocelulárního karcinomu a melanomu.

V rámci těchto projektů lze vypracovat bakalářské, diplomové a dizertační práce. Kontakt: vomy@biomed.cas.cz

Eukaryotická skupina

 

Fotogalerie