Miroslav_Pátek_web
Vedoucí Laboratoře:
Ing. Miroslav Pátek, CSc.

Tel.: +420 241 06 2398

Email: patek@biomed.cas.cz

Vědecká práce v Laboratoři molekulární genetiky bakterií je zaměřena na studium kmenů bakterií aplikovatelných
v syntetické a environmentální biotechnologii. Řešíme otázky základního výzkumu (regulace exprese bakteriálních genů, biosyntéza nových enzymů, genetická analýza bakterií degradujících toxické látky). Získané poznatky pak aplikujeme na konstrukci nových kmenů produkujících biologicky aktivní látky a kmenů degradujících cizorodé látky v prostředí.

Základní témata výzkumu:

 • Analýza regulace transkripce genů Corynebacterium glutamicum zaměřená na funkci sigma faktorů RNA polymerasy
  a řízení aktivity promotorů
 • Vývoj a použití systému transkripce in vitro pro Corynebacterium glutamicum
 • Syntéza a použití enzymů metabolismu nitrilů z různých zdrojů (bakterií, plísní, rostlin)
 • Izolace, analýza a vývoj bakterií degradujících fenolické látky v životním prostředí (např. Rhodococcus erythropolis)
 • Genetická analýza bakterií degradujících xenobiotika (ropné uhlovodíky, polychlorované bifenyly a chloroetheny)
 • Mikrobiální bioremediační metody pro biodegradaci perzistentních aromatických polutantů
 • Posouzení a predikce přirozeného degradačního procesu v kontaminovaných půdách a vodách
 • Analýza struktury a funkce restrikčně-modifikačních enzymových systémů Typu I v Escherichia coli
 • Funkce restrikčně-modifikačních enzymů jako molekulárního motoru

Témata diplomových, bakalářských a dizertačních prací.

Více informací na webových stránkách laboratoře

Fotogalerie