Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., se plně hlásí k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a ke Kodexu pro přijímání výzkumných pracovníků a pracuje na jejich implementaci.

https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/brochures/kina21620b1c_cs.pdf

Na základě Charty a Kodexu implementují výzkumné instituce napříč Evropou tzv. Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Instituce, kterým se to daří, získají od Evropské komise ocenění „HR Excellence in Research Award“, tzv. HR Award. Důvodem pro implementaci principů Charty a Kodexu v  Mikrobiologickém  AV ČR, v.v.i., je snaha zlepšit pracovní podmínky a vztahy mezi výzkumnými pracovníky a ústavem tak, abychom podporovali profesní rozvoj a úspěchy vědeckých pracovníků a týmů, které jsou základem pro úspěšný výzkum a jeho přínos pro společnost. Jako součást profesního rozvoje podporujeme všechny formy mobility, v souladu s principy Charty.

Svoboda bádání v ústavu dlouhodobě vychází z Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research, jíž je Česká Republika signatářem. (pdf)

Implementace principů Charty a Kodexu je možná díky informační podpoře a konzultacím z Evropské a národní sítě Euraxess: https://www.euraxess.cz/


HRS4R dokumentace

4.1.2023

HRS4R Charter and Code Endorsement Letter submitted.

18.1.2023

EURAXESS – HRS4R C&C Endorsement: Commitment Letter Compliant.

20.6.2024

Revidované verze dokumentů
1 Process Description

2 Analysis

3 OTM_R Checklist

4 Action Plan


Hlavní dokumenty legislativního rámce v ČR týkající se HR problematiky:

* Zákoník práce (262/2006 Sb.)  https://ppropo.mpsv.cz/zakon_262_2006

* Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.)  https://ppropo.mpsv.cz/zakon_198_2009

* Zákon o Akademii věd ČR (283/1992 Sb.)

https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/zakony-pravni-predpisy/zakon_283-1992-o-av.pdf

* Stanovy Akademie věd České republiky

https://www.avcr.cz/cs/o-nas/pravni-predpisy/stanovy-av-cr/

* Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky

https://www.avcr.cz/cs/o-nas/pravni-predpisy/eticky-kodex-vyzkumnych-pracovniku-v-av-cr/

* Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR

https://www.avcr.cz/cs/o-nas/pravni-predpisy/karierni-rad-vysokoskolsky-vzdelanych-pracovniku-av-cr/

 

Základní dokumenty Rady vlády pro rovnost žen a mužů:  https://vlada.gov.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/zakladni-dokumenty-rady-123714/

* Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 (únor 2021)

https://vlada.gov.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf

* Standard Genderového auditu (březen 2016)

https://vlada.gov.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Standard-genderoveho-auditu_V2_brezen-2016.pdf

 

Další:

*Gender Equality in Academia and Research – GEAR tool

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear/horizon-europe-gep-criterion

* Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1