Horizont 2020 běžící
OP VVV běžící
OP PIK běžící
OP VaVpI v Třeboni info na: http://www.alga.cz/c-533-op-vavpi.html
OP VaVpi ukončeno
OP PK ukončeno
OP VK ukončeno

Horizont 2020

 

 

Název rámcového programu: HORIZONT 2020

Název projektu anglicky: Redesigning the Photosynthetic Light Reactions

Akronym: PhotoRedesign

Číslo projektu a identifikační kód: N°854126, ERC-2019-SyG

Typ: ERC-SyG

Koordinátor: LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN, Německo

Řešitel MBÚ:  prof. RNDr. Josef Komenda, CSc., DSc.

Rok zahájení:  4/2020

Rok ukončení: 3/2026

Počet účastnických států celkem: 3

z toho z EU: 3

Počet spoluřešitelů: 2

Max. dotace na celý projekt:  7 496 829 EUR

Max. dotace pro MBÚ: 2 498 861 EUR

Zdroje financování: Program EU Horizon 2020 ERC-SyG – Synergy grant

Cíle projektu:

Fotosyntéza je klíčový přírodní proces, který využívá energii slunečního záření pro vývoj kyslíku, který dýcháme, a pro tvorbu biomasy, kterou využíváme jako potraviny, krmivo i zdroj energie. Nicméně, rostliny, řasy a sinice jsou schopny absorbovat pouze část této energie, během procesu dochází k významným energetickým ztrátám a světlo fotosyntetický aparát také neustále poškozuje. Zlepšená schopnost fotosyntetických organismů pohlcovat energii, její efektivnější využití i zvýšená odolnost proti poškozování by mohla významně zlepšit produkci potravin i energie, což jsou klíčové výzvy, před kterými lidstvo stojí. Na rozdíl od dosavadních přístupů chce tento projekt přispět k řešení těchto výzev vytvořením nového modelového organismu na bázi sinice, který by obsahoval kombinaci syntetických komponent a nejúčinnějších částí fotosyntetického aparátu pocházejících z odlišných organismů: fotosyntetických bakterií, sinic a rostlin. Tato kombinace zajistí unikátní schopnost absorpce větší části slunečního záření, zvýšení energetického zisku z něj a lepší odolnost proti světelnému poškození. Projekt využije komplementární odbornost zúčastněných týmů v molekulární, syntetické a strukturní biologii, biochemii a biofyzice jak bakteriální, tak rostlinné fotosyntézy. Projekt by měl vytvořit zcela nový koncept modifikace a optimalizace komplexních biologických procesů jako je fotosyntéza, které jsou díky své složitosti zdánlivě nezměnitelné. Projekt PhotoRedesign by měl položit základy pro zásadní vylepšení produktivity ekonomicky významných fotosyntetických organismů od nejjednodušších sinic až po zemědělské plodiny.

 

 

 

Název rámcového programu: HORIZONT 2020

Název projektu anglicky: A sustainable multi-strain, multi-method, multi-product microalgae biorefinery integrating industrial side streams to create high-value products for food, feed and fragrance

Akronym: MULTI-STR3AM

Číslo projektu a identifikační kód: N°887227, H2020-BBI-JTI-2019

Typ: BBI-IA-DEMO

Koordinátor: A4F ALGAFUEL SA, Portugalsko

Řešitel MBÚ:  Ing. Jiří Kopecký, CSc.

Rok zahájení:  5/2020

Rok ukončení: 4/2024

Počet účastnických států celkem: 3

z toho z EU: 3

Počet spoluřešitelů: 7

Max. dotace na celý projekt:  6 588 732 EUR

Max. dotace pro MBÚ: 698 400 EUR

Zdroje financování: Program EU Horizon 2020 BBI-IA-DEMO – Bio-based Industries Innovation action – Demonstration

Cíle projektu:

Projekt MULTI-STR3AM reaguje na rostoucí poptávku o udržitelné produkty z mikrořas. Jako první evropský projekt vychází z tzv. „MULTI-biorefinery“ přístupu, což znamená integraci více kmenů, více procesů a více produktů do jedné obecně použitelné technologie. Konsorcium řešitelů zahrnuje i dvě firmy – Algae for Future (Portugalsko) a Phycom (Nizozemsko), které budou produkovat biomasu pro přípravu žádaných vysoce kvalitních produktů, jakými jsou lipidy pro krmné a potravinářské aplikace; řasový protein pro aplikace do krmiv a kosmetiky; pigmenty pro potraviny a krmiva a nízkomolekulární organické sloučeniny pro kosmetiku. Projekt zahrnuje sedm pracovních balíčků pokrývajících celý výrobní proces, od produkce biomasy přes integraci jednotlivých technologií do tří hlavních směrů zpracování, až po finální produkty pro tři velké koncové uživatele (For Farmers, International Flavours and Fragrances a Upfield). Projekt MULTI-STR3AM se zaměřuje pochopitelně i na snížení investičních a provozních nákladů pro produkci biomasy mikrořas i downstream procesy. Úlohou týmu Mikrobiologického ústavu AV ČR v projektu je získávání nových kmenů a to i šlechtěním (non GMO), návrhy pěstebních protokolů i využití chromatografie pro izolaci cenných látek.

 

 

Název rámcového programu: HORIZONT 2020

Název projektu anglicky: Structural insights into binding signatures of transcription factors regulated by HIPPO signalling

Akronym: HIPPOSTRUCT

Číslo projektu a identifikační kód: N°101003406, H2020-WF-02-2019

Typ: MSCA-IF-EF-ST

Koordinátor: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Česká republika

Řešitel MBÚ:  Ing. Aleš Hnízda, Ph.D.

Rok zahájení:  6/2020

Rok ukončení: 5/2022

Počet účastnických států celkem: 1

z toho z EU: 1

Počet spoluřešitelů: 0

Max. dotace na celý projekt:  156 980,64 EUR

Max. dotace pro MBÚ: 156 980,64 EUR

Zdroje financování: Program EU Horizon 2020 MSCA-IF-EF-ST – Standard EF

Cíle projektu:

Cílem tohoto projektu je analýza kooperativní vazby transkripčních faktorů (TF), které jsou regulovány signální dráhou HIPPO. Zaměříme se především na TF ze skupiny TEAD a FOX, které pravděpodobně spolupracují na regulaci stejných traskripčních programů. Použijeme bioinformatické prohledavání lidského genomu s následnou experimentální analýzou mezimolekulových interakcí mezi TF a DNA, na kterou bude navazovat strukturní analýza vybraných makromolekulárních komplexů. Výsledky poskytnou informace o mechanismech, kterými kooperují TF v relevantních úsecích genomu s odpovídající architekturou chromatinu.

 

Název rámcového programu: Horizont 2020

Název projektu anglicky : PERtussIS COrrelates of Protection Europe

Akronym: PERISCOPE

Číslo projektu a identifikační kód: N°115910, H2020JTI-IMI2-2015-03-two stage

Typ projektu: IMI2-2015-03-05 – Vaccines

Koordinátor: Radboud University Medical Center, Holandsko

Řešitel MBÚ: Prof. Ing. Peter Šebo, CSc.

Rok zahájení: 3/2016

Rok ukončení: 2/2021

Počet účastnických států celkem:  9

z toho z EU:       8

Počet spoluřešitelů:   22

Max. dotace na celý projekt:               28 000 000 EUR

Max. dotace pro MBÚ:                           300 000 EUR

Zdroje financování: Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking, které získalo podporu z programu EU Horizon 2020 Research and Innovations a EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) a BMGF (Bill and Melinda Gates Foundation)

Cíl projektu:

Cílem konsorcia PERISCOPE je urychlit vývoj a registraci nových vakcín proti černému kašli – pertussis. K dosažení tohoto cíle je nutná identifikace nových biomarkerů ochrany a vývoj modelů, které lze použít k urychlení preklinického a klinického testování, a výběr nejlepších kandidátů na udělení licence.

Více informací: https://periscope-project.eu/

 

 

 

 

 

 

 

Název rámcového programu:  Horizont 2020

Název projektu anglicky:  Sustainable Algae Biorefinery for Agriculture aNd Aquaculture

Akronym:   SABANA

Číslo projektu a identifikační kód:   N°727874, H2020-BG-2016-2017/H2020-BG-2016-1

Typ:  IA

Koordinátor:  UNIVERSITY OF ALMERIA, Spain

Řešitel MBÚ:  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

Rok zahájení: 12/2016

Rok ukončení: 11/2021

Počet účastnických států celkem:  5

z toho z EU:  5

Počet spoluřešitelů:  10

Max. dotace na celý projekt:  8 848 523,75 EUR

Max. dotace pro MBÚ:  549 750 EUR

Zdroje financování:  Program EU Horizon 2020 Research and Innovations

Cíl projektu:

Cílem projektu je vyvinout rozsáhlou integrovanou biorafinerii na bázi mikrořas pro výrobu biostimulantů, biopesticidů a doplňkových krmných látek, včetně biofertilizátorů a krmiv pro vodní živočichy, za použití pouze mořské vody a živin z odpadních vod. Cílem je dosáhnout nulového odpadového procesu v demonstračním měřítku do 5 ha, udržitelného jak z hlediska životního prostředí, tak i ekonomicky.

Více informací: http://www.eu-sabana.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název rámcového programu:  HORIZONT 2020

Název projektu anglicky: European Network of Fourier-Transform Ion-Cyclotron-Resonance Mass Spectrometry Centers

Akronym: EU_FT-ICR_MS

Číslo projektu a identifikační kód: N°731077, H2020-INFRAIA-2017-1-two-stage

Typ: RIA

Koordinátor:  CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS, France

Řešitel MBÚ:   RNDr. Petr Novák, PhD

Rok zahájení:   1/2018

Rok ukončení:   12/2021

Počet účastnických států celkem:  9

z toho z EU:  8

Počet spoluřešitelů:  11

Max. dotace na celý projekt:  4 988 746,50 EUR

Max. dotace pro MBÚ: 542 265,75 EUR

Zdroje financování:  Program EU Horizon 2020 Research and Innovations

 

4 cíle projektu:

 1. Poskytnout akademickým, malým, středním a průmyslovým společnostem ze zemí EU přístup k prvotřídním střediskům FT-ICR MS.
 2. Vybudovat evropskou komunitu konečných uživatelů a FT-ICR MS vědeckých pracovníků.
 3. Otevřený přístup k datům a softwaru v síti EU FT-ICR MS
 4. Posílit aplikační potenciál FT-ICR MS podporou inovativního a kooperativního výzkumu mezi evropskými FT-ICR MS akademickými vědci a soukromými společnostmi (přístrojové vybavení a software).

Více informací: http://eu-fticr-ms.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název rámcového programu: HORIZONT 2020

Název projektu anglicky: European Proteomics Infrastructure Consortium Providing Access

Akronym: EPIC-XS

Číslo projektu a identifikační kód: N°823839, H2020-INFRAIA-2018-1

Typ: RIA

Koordinátor: Utrecht University, Holandsko

Řešitel MBÚ:  RNDr. Petr Novák, PhD

Rok zahájení:  1/2019

Rok ukončení: 12/2022

Počet účastnických států celkem: 15

z toho z EU: 13

Počet spoluřešitelů: 18

Max. dotace na celý projekt:  9 986 185,75 EUR

Max. dotace pro MBÚ: 384 000 EUR

Zdroje financování: Program EU Horizon 2020 Research and Innovations

Cíle projektu:

Projekt vytváří konsorcium předních světových, vysoce inovativních evropských proteomických center se společným cílem podporovat vynikající výzkum v oblasti přírodních věd v Evropě. Projekt poskytne vědcům nadnárodní přístup ke špičkovým proteomickým technologiím a zdrojům, posílí a rozšíří evropské proteomické společenství prostřednictvím jeho odborných znalostí v oblasti proteomiky. Projekt umožní vývoj a implementaci nových  proteomických a bioinformatických přístupů založených na hmotnostní spektrometrii. Excelentní školicí kurzy a programy pořádané v rámci projektu, které budou k dispozici jak nováčkům, tak zkušeným odborníkům, přilákají nové výzkumné komunity, které se budou vzdělávat v pokročilých proteomických technologiích.

Více informací: https://epic-xs.eu

 

 

 

 

Projekty OP VVV

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0014484

Trvání projektu: 1.1.2020 – 31.12.2021

Příjemce:  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Cíle projektu: Obecným cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i.. V rámci projektu je podpořen projekt příjezdové

mobility výzkumného pracovníka schválený na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, který byl uveden v „no-money“ seznamu.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Název projektu: ELIXIR-CZ: Budování kapacit

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777

Trvání projektu: 1.5.2017 – 30.4.2021

Hlavní příjemce: Masarykova univerzita v Brně

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/37550

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Název projektu: Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818

Trvání projektu: 1.6.2017 – 31.5.2019

Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

http://www.psup.cz/modernizace-a-podpora-vyzkumnych-aktivit-narodni-infrastruktury-pro-translacni-medicinu-eatris-cz/

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA – IF

(MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, V. V. I.)

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008376

Trvání projektu: 1.6.2018 – 31.1.2022

Příjemce:  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Cíle projektu: Obecným cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i.. V rámci projektu je podpořen projekt příjezdové

mobility výzkumné pracovnice schválený na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, který byl uveden v „no-money“ seznamu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007990

Trvání projektu: 1.1.2018 – 31.7.2020

Příjemce:  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Cíle projektu: Obecným cílem projektu je internacionalizace a posílení výzkumu MBÚ. U výjezdových mobilit je projekt zaměřen na podporu profesního rozvoje začínajících mladých výzkumných pracovníků MBÚ prostřednictvím získání nových zkušenosti a praxe v zahraničí a podporu kvalitních senior výzkumníků MBÚ v jejich dalším profesním růstu. U příjezdových mobilit je pak projekt zacílen na využití potencionálu post-doků ze zahraničí v rámci MBÚ a přenos zahraničních zkušeností kvalitních senior výzkumníků do MBÚ. V rámci projektu bude realizováno 7 příjezdových mobilit a 7 výjezdových mobilit. K prezentaci výsledků a navázání kontaktů budou sloužit účasti na zahraničních konferencích a diseminační semináře.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a inovace

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010493

Trvání projektu: 1.9.2018 – 31.8.2020

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Cíle projektu: Obecným cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i.. V rámci projektu je podpořen projekt příjezdové
mobility výzkumného pracovníka schválený na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, který byl uveden v „no-money“ seznamu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Projekty OP PIK

Název projektu:  Výzkum a vývoj sideroforového preparátu pro podporu růstu a ochranu zemědělsky významných druhů rostlin za využití zemědělských odpadů.

Poskytovatel: MPO

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program APLIKACE

Prioritní osa: PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004960

Trvání projektu: 1.1.2017 – 30.9.2019

Hlavní příjemce: GEN-TREND s.r.o.

http://www.gentrend.cz/sluzby/molekularni-biologie-vyzkum-a-vyvoj/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-op-podnikani-a-inovace-p/

 

Název projektu:  Výzkumné a vývojové aktivity společnosti TriLAB Group s.r.o. využívající technologie 3D tisku s delta kinematikou pro nové aplikace 3D tisku.

Poskytovatel: MPO

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:    PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0011449

Trvání projektu: 2.10.2017 – 31.12.2020

Příjemce: TriLAB Group s.r.o.

Cíle projektu:  Předmětem realizace projektu jsou výzkumné a vývojové aktivity vedoucí k vytvoření prototypu nového produktu – řešení na bázi delta kinematiky a jeho následná aplikace nejen pro oblast FDM tisku ve vědě a výzkumu, školství a průmyslu.

 

Název projektu: Výzkum a vývoj sanitárního komplexu pro osoby s omezením pohybu

Poskytovatel: MPO

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010359

Trvání projektu: 20.4.2017 – 31.12.2019

Hlavní příjemce: Alca plast, s.r.o.

Cíle projektu: Předmětem projektu je výzkum a vývoj sanitárního komplexu, primárně určeného pro osoby s omezením pohybu. Podstatou vyvíjeného produktu je výškově nastavitelná toaleta, která umožní využití jak osobami s dočasnými pohybovými omezeními, tak trvale upoutanými na invalidní vozík.

Projekty OP VaVpi

O projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0109

Název projektu: Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV)*

*BIOCEV je oficiální, iniciálovou zkratkou projektu

 

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařská fakulta), jehož cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny. Hlavním zdrojem finančních prostředků na vybudování centra je Evropský fond regionálního rozvoje, ze kterého jsou prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z Prioritní osy 1– Evropská centra excelence.

 

Projekty OP PK:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. v rámci 4. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost získal podporu pro projekt Pražská infrastruktura pro strukturní biologii a metabolomiku (PISBM)(CZ.2.16/3.1.00/24023).

Cílem projektu je vybudování infrastruktury pro výzkum medicínsky důležitých molekul s ohledem na včasnou detekci závažných onemocnění a lepší porozumění jejich mechanismům. Projekt Pražská infrastruktura pro strukturni biologii a metabolomiku (PISBM) vytváří nové možnosti pro strukturní analýzu medicínsky důležitých biochemických procesů a struktury biomolekul. PISBM bude kombinovat dvě základní analytické techniky, a to hmotnostní spektrometrii (MS) a nukleární magnetickou rezonanci (NMR), při řešení klíčových biomedicínských otázek s důrazem na diagnostiku infekčních a nádorových onemocnění a definici příslušných terapeutických cílů.

V rámci realizace projektu byl pořízen nový NMR spektrometr s protonovou pozorovací frekvencí 700 MHz a hmotnostní spektrometr s iontově cyklotronovým hmotnostním analyzátorem (FT-ICR-MS) s magnetickým polem 12 T. Zároveň došlo k rozšíření stávajícího NMR spektrometru 600 MHz o spojení s kapalinovou chromatografií (HPLC-NMR). Nedílnou součástí projektu je i rekonstrukce a modernizace objektu v areálu Akademie věd v Praze 4 – Krči.

Partneři projektu

Partnery projektu, jehož finanční objem přesahuje 87 milionů korun, jsou Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeUniverzita Karlova v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci.

Praha & EU

Investujeme do vaší budoucnosti

Projekty OP VK:

 • EE2.3.20.0055 – Tvorba týmů pro Centrum mikrobiologie a imunologie (2011-2014, MSM/EE)
  (Establishment of teams for The center of microbiology and immunology)
 • EE2.3.30.0003 – IMPULS, Inovace v Mikrobiologii – Postdoktorandské výUkové a Laboratorní Středisko (2012-2015, MSM/EE)
 • EE2.3.30.0059 – Algain (2012-2015, MSM/EE)
 • EE2.3.20.0203 – ALGAMAN – Rozvoj lidských zdrojů výzkumu fotosyntézy a řasových biotechnologií v jižních Čechách (2013-2015, MSM/EE)
 • 2013-2015 CZ.1.07/2.2.00/28.0296 – Mevapox​
 • 2012 -2015  CZ.1.07/2.3.00/20.0306 – Integrace týmu pro vývoj a výzkum nových principů nanotechnologie v biomedicíně pro vzdělávání a lékařskou praxi
 • 2012-2014 CZ.1.07/2.3.00/35.0002: VĚDRO – Věda pro veřejnost/cesta k udržitelnému rozvoji