OP JAK – běžící

NPO-program EXCELES – běžící

Horizont 2020 – běžící
Horizont Evropa – běžící

OP VVV – běžící
OP PIK – běžící

OP VaVpI v Třeboni – ukončeno
OP VaVpi – ukončeno
OP PK – ukončeno
OP VK – ukončeno

 

—— Projekty OP JAK ——

 

Název projektu:

PHOTOMACHINES – Reorganizace fotosyntetických buněk za účelem vysoké produkce terapeutických peptidů

 

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Jan Amos Komenský
Číslo projektu CZ.02.01.01/00/22_008/0004624
Trvání projektu 1. 1. 2024 – 30. 9. 2028
Příjemce Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Partneři Biologické centrum AV ČR, v.v.i.,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Ústav přístrojové techniky AV ČR,
Univerzita Palackého v OlomouciCíle projektu:

Cílem projektu je odstranit překážky širšího komerčního využití fototrofních mikroorganismů (mikrořas) k produkci cenných látek. S využitím metod metabolického inženýrství a syntetické biologie bude vyvinut koncepčně zcela nový typ fotosyntetických buněčných továren (PHOTOMACHINES), dostatečně produkčních a robustních pro průmyslovou biotechnologii. Primárním cílem je produkce terapeutických peptidů, nicméně budou identifikovány metabolické dráhy pro produkci dalších metabolitů a posléze převedeny do produkčního systému.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

 

_________________________________________________________________________________________

Název projektu:

Obnova a modernizace národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ

 

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Jan Amos Komenský
Číslo projektu CZ.02.01.01/00/23_015/0008208
Trvání projektu 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Příjemce Univerzita Palackého v OlomouciCíle projektu:

Cílem projektu je modernizace velké výzkumné infrastruktury EATRIS-CZ, a to prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení a řízení projektu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

 

_________________________________________________________________________________________

Název projektu:

RNA pro terapii

 

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Jan Amos Komenský
Číslo projektu CZ.02.01.01/00/22_008/0004575
Trvání projektu 1. 1. 2024 – 31. 10. 2028
Příjemce Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Partneři Mikrobiologický ústav AV ČR,
Ústav molekulární genetiky AV ČR,
Masarykova univerzita (CEITEC),
Přírodovědecká fakulta UK,
Biologické centrum AV ČR (Parazitologický
ústav)Cíle projektu:

Vybudování inovačního ekosystému zaměřeného na RNA, ve kterém špičkové laboratoře zrealizují silné výzkumné programy v oblasti RNA biologie a RNA terapie ve spolupráci s průmyslovými partnery a kvalifikovanou správou duševního vlastnictví a transferu technologií tak, aby se Česko stalo uznávaným hráčem v oblasti RNA terapie a posílilo svou konkurenceschopnost ve farmaceutickém průmyslu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

 

_________________________________________________________________________________________

Název projektu:

Mluvíme s mikroby – porozumění mikrobiálním interakcím v konceptu One Health

 

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Jan Amos Komenský
Číslo projektu CZ.02.01.01/00/22_008/0004597
Trvání projektu 1. 1.2024 – 30.6.2028
Příjemce Mikrobiologický ústav AV ČR
Partneři VŠCHT v Praze, PřF UK v PrazeCíle projektu:

Nejvýznamnější hráč na poli mikrobiologie v ČR spolu se dvěma tuzemskými partnery spojí síly s předními světovými výzkumnými institucemi s cílem rozklíčovat procesy, které stojí za ustanovením a vývojem mikrobiomů v různých hostitelích (rostlinách, houbách a zvířatech vč. člověka), za mechanismy výměny informací mezi mikroby a jejich hostiteli a mezi mikroby navzájem, které definují jejich roli v hostitelském zdraví a zdraví ekosystému. Výstupem budou inovativní aplikace v medicíně i ekologii.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

 

_________________________________________________________________________________________

Název projektu:

AdAgrif – Pokročilé metody redukce emisí a sekvestrace skleníkových plynů v zemědělské a lesní krajině pro mitigaci změny klimatu

 

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Jan Amos Komenský
Číslo projektu CZ.02.01.01/00/22_008/0004635
Trvání projektu 1.7.2023 – 30.6.2028
Příjemce Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Partneři Mikrobiologický ústav AV ČR, ČZU v PrazeCíle projektu:

Mezinárodní vědecký tým AdAgriF si klade za cíl proměnit zemědělství a lesnictví v dlouhodobé sinky a stabilní úložiště uhlíku a zabránit zbytečným emisím CO2, N2O, CH4. Toho bude dosaženo pomocí modernizované výzkumné infrastruktury a třech transdisciplinárních výzkumných záměrů, které studují problematiku od úrovně molekul po krajinu a společnost. Výzkum bude zasazen do rozsáhlé sítě excelentních spolupracujících ústavů podporující růst všech zúčastněných vědců a snižující výzkumná rizika.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

 

_________________________________________________________________________________________

Název projektu:

MSCA-Fellowships CZ (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Jan Amos Komenský
Číslo projektu CZ.02.01.01/00/22_010/0002357
Trvání projektu 1.1.2023 – 30.6.2025
Příjemce Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.Cíle projektu:

V rámci projektu budou podpořeny výzkumné projekty Marie Skłodowska-Curie Actions typu „MSCA Postdoctoral Fellowships“ tří výzkumných pracovníků přijíždějících ze zahraničí. Tyto projekty dosáhly v hodnocení programu Horizont Evropa alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohly být financovány. Díky realizaci tohoto projektu bude posílena internacionalizace výzkumného prostředí na naší instituci a profesní růst podpořených výzkumných pracovníků.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

MSCA Fellowships CZ č. 2 (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

 

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Jan Amos Komenský
Číslo projektu CZ.02.01.01/00/22_010/0006118
Trvání projektu 1.10.2023 – 31.12.2025
Příjemce Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.Cíle projektu:

Podpora internacionalizace výzkumného prostředí na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, a to prostřednictvím přenosu zahraničních zkušeností díky zapojení výzkumných pracovníků ze zahraničí.  V rámci projektu budou řešeny výzkumné projekty Marie Skłodowska-Curie Actions typu „MSCA Postdoctoral Fellowships“ tří výzkumných pracovníků přijíždějících ze zahraničí. Tyto výzkumné projekty dosáhly v hodnocení programu Horizont Evropa alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohly být financovány z tohoto programu. Plánované mobility na 24 měsíců financované z programu OP JAK posílí profesní růst podpořených přijíždějících zahraničních výzkumných pracovníků.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

—— Projekty NPO – program EXCELES ——

 

 

Cílem programu EXCELES je zvýšení schopnosti výzkumných kapacit reagovat jak na aktuální trendy a potřeby v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v návaznosti na výskyt závažných chorob se statisticky nejvyšší smrtností nebo s vysokými přímými (medicínskými) a nepřímými (sociálními a ekonomickými) náklady, tak zároveň na dopady a komplikace u těchto chorob způsobené onemocněními typu covid-19, i na sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik s těmito chorobami spojenými.

Projekty programu EXCELES jsou financovány z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EXCELES , který se zaměřuje na podporu excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví. Program EXCELES je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost – NextGeneretionEU.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR)

Číslo projektu LX22NPO5102
Příjemce dotace Univerzita Karlova
Hlavní řešitel prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Rok zahájení 06/2022
Rok ukončení 12/2025
Počet spoluřešitelů 11, MBÚ AV ČR, v.v.i. je spoluřešitelem
Odborný garant projektu za MBÚ RNDr. Marek Kovář, Ph.D.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit a budovat Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) jako novou národní vědeckou autoritu v oblasti onkologického výzkumu. NÚVR umožní vytvoření celorepublikové sítě spolupracujících pracovišť provádějících špičkový výzkum v oblasti onkologie. Výzkum v oblasti onkologie není v současné době dostatečně koordinován a je roztříštěn na jednotlivých institucích, které nespolupracují a nevyužívají dostupné výzkumné infrastruktury dostatečně účinně a efektivně. Tematická a především infrastrukturní komplementarita jednotlivých pracovišť v rámci NUVR umožní tuto situaci napravit a docílit tak komplexnosti přístupu, která je nezbytná pro moderní onkologický výzkum. Onkologický výzkum se vytvořením NUVR stane na národní úrovni mnohem lépe koordinovatelný, strategičtější a efektivnější, což zvýší jeho kvalitu a tak i mezinárodní kompetitivnost.

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB)

Číslo projektu LX22NPO5103
Příjemce dotace Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Hlavní řešitel RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
Rok zahájení 06/2022
Rok ukončení 12/2025
Počet spoluřešitelů 8, MBÚ AV ČR, v.v.i. je spoluřešitelem
Odborný garant projektu za MBÚ prof. Ing. Peter Šebo, CSc.

 

Cíle projektu:

Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB) si klade za cíl přinášet objevy v oblasti infekčních chorob, které zlepší lidské zdraví, vyvíjet bezpečné a účinné antivirové a antibakteriální léčebné postupy a připravovat platformy pro budoucí objevování a vývoj léčiv proti virům a bakteriím s pandemickým potenciálem.

NIVB usiluje o špičkový výzkum v oblastech: (1) interakcí mezi patogeny a hostiteli, (2) imunity proti virům a bakteriím a (3) léčby virových a bakteriálních infekcí. Díky práci s patogeny, které jsou relevantní pro současnou klinickou praxi, a také s nově se objevujícími viry a bakteriemi budou výzkumné skupiny institutu schopny poskytnout odborné znalosti a vybavení pro studium nových patogenů, které by se v budoucnu mohly rozšířit mezi lidskou populaci. NIVB se tak v tomto ohledu stane národní autoritou a znalostním partnerem pro orgány veřejné správy.

 

_________________________________________________________________________________________

 

—— Projekty Horizont 2020 – běžící ——

 

Název projektu:

Demonstrative process for the production and enzymatic recycling of environmentally safe, superior and versatile PHA-based rigid packaging solutions by plasma integration in the value chain.

Akronym BioSupPack
Číslo projektu a identifikační kód N° 101023685, BioSupPack, H2020-BBI-JTI-2020
Typ HORIZON 2020 – Bio-based Industries Joint Technology Initiative
Koordinátor AIMPLAS – ASOCIACION DE INVESTIGACION DE MATERIALES PLASTICOS Y CONEXAS, Paterna Valencia, Španělsko
Řešitel MBÚ Ing. Aleš Prell, CSc.
Rok zahájení 9/2023
Rok ukončení 8/2027
Počet účastnických států celkem 8
z toho z EU 8
Počet spoluřešitelů 18
Max. dotace na celý projekt 6 403 796,60 EUR
Max. dotace pro MBÚ 201 770 EUR
Zdroje financování Program HORIZONT 2020 – Bio-based Industries Joint Technology Initiative

 

Cíle projektu:

Projekt BioSupPack si klade za cíl výzkum a vývoj v oblasti výrobních procesů a recyklace PHA polymerů využívaných v obalovém průmyslu. PHA jsou důležitou skupinou polymerů, jsou stoprocentně na biologické bázi, mají všestranné biologicky odbouratelné vlastnosti ve většině prostředí, které převyšují vlastnosti jakýchkoli jiných bioplastů, jsou recyklovatelné a vyznačují se širokou škálou vlastností v závislosti na jejich chemickém složení, od velmi pružného (PHBV) až po tuhý (PHB). K zajištění nákladově efektivních řešení je však zapotřebí dalších zlepšení s vhodnými vlastnostmi pro náročné obalové aplikace a alternativní ekologicky udržitelný konec životnosti. V této souvislosti budou mít v blízké budoucnosti velký význam nové způsoby výroby PHA, přičemž jednou z otevřených výzev je získávat je ze surovin druhé až třetí generace namísto surových cukrů.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Joining forces to exploit the mycobiota of Asia, Africa and Europe for beneficial metabolites and potential biocontrol agents, using – OMICS techniques

Akronym MYCOBIOMICS
Číslo projektu a identifikační kód N° 101008129, H2020-MSCA-RISE-2020
Typ MSCA-RISE
Koordinátor Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH
Řešitel MBÚ Mgr. Miroslav Kolařík, PhD.
Rok zahájení 4/2021
Rok ukončení 9/2025
Počet účastnických států celkem 4
z toho z EU 4
Počet spoluřešitelů 4
Max. dotace na celý projekt 1 375 400 EUR
Max. dotace pro MBÚ 289 800 EUR
Zdroje financování Program EU Horizon 2020 MSCA-RISE-2020 – Research and Innovation Staff Exchange

 

Cíle projektu:

Cílem projektu MYCOBIOMICS je využití hub z Asie, Afriky a Evropy, pro získání prospěšných sekundárních metabolitů a biopesticidů, a to za využití pokročilých – OMICS technik. To také zahrnuje objevování nových taxonů hub a nových látek využitelných v biotechnologii a medicíně. V rámci projektu budou spolupracující týmy z Česka, Holandska, Jižní Afriky, Keni, Německa a Nizozemí, sdílet znalosti, školit studenty a dále šířit výsledky.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Holistic management practices, modelling and monitoring for European forest soils

Akronym HoliSoils
Číslo projektu a identifikační kód 101000289, H2020-SFS-2020-2
Typ RIA
Koordinátor Natural Resources Institute Finland (Luke), Finsko
Řešitel MBÚ RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.
Rok zahájení 5/2021
Rok ukončení 10/2025
Počet účastnických států celkem 13
z toho z EU 10
Počet spoluřešitelů 19
Max. dotace na celý projekt 9 999 920 EUR
Max. dotace pro MBÚ 843 250 EUR
Zdroje financování Program EU Horizon 2020 LC-SFS-22-2020 – Forest soils Research and Innovation Action

 

Cíle projektu:

Mezery ve znalostech o procesech lesních půd a nedostatek správně sladěného monitorování půdy omezují schopnost EU udržovat ekosystémové služby spojené s půdou a dosáhnout klimatických cílů. Lepší pochopení půdních procesů a dobře zkoordinovaný přístup ke správě a integraci dat pro výpočetní modely, které se používají při rozhodování, je naléhavě potřeba pro dosažení klimatických cílů a udržitelnosti. Projekt HoliSoils si klade za cíl vyvinout nástroje pro monitorování půdy, zdokonalit vyhodnocování toků skleníkových plynů (GHG), zvýšit účinnost opatření ke zmírnění emisí skleníkových plynů a zlepšit numerickou prognózu zmírňování a přizpůsobování ekosystémových služeb založených na půdě. Projekt uplatňuje přístup založený na spolupráci více aktérů, aby maximalizoval jeho využitelnost a dopad nad rámec jeho trvání. Multidisciplinární konsorcium projektu se skládá z univerzit a výzkumných ústavů z celé Evropy s předními odborníky v oblasti analýzy a databází půdy, vývoje pokročilých analytických technik, komplexního modelování systémů, digitálního mapování půdy, ekologie půdy, ekologie poruch, inventarizace lesů a skleníkových plynů, společenských věd a komunikace. Projekt zahrnuje také aktivní spolupráci s různými zúčastněnými stranami, včetně vlastníků a správců lesů, průmyslových aktérů, lesnických služeb, certifikačního orgánu, výzkumníků v oblasti lesů a půdy, odborníků na skleníkové plyny a klimatickou podporu a tvůrců politik. V rámci konsorcia vede Mikrobiologický ústav AV ČR tým, který charakterizuje biodiverzitu lesních půd, půdní vlastnosti a procesy.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

ALGAE4IBD – from nature to bedside – algae based bio compound for prevention and treatment of inflammation, pain and IBD

 

Akronym Algae4IBD
Číslo projektu a identifikační kód N° 101000501, H2020-FNR-2020-2
Typ RIA
Koordinátor MIGAL GALILEE RESEARCH INSTITUTE LTD, Izrael
Řešitel MBÚ RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.
Rok zahájení 6/2021
Rok ukončení 5/2025
Počet účastnických států celkem 11
z toho z EU 9
Počet spoluřešitelů 20
Max. dotace na celý projekt 7 499 520,01 EUR
Max. dotace pro MBÚ 271 995 EUR
Zdroje financování Program EU Horizon 2020 FNR-11-2020 – Prospecting aquatic and terrestrial natural biological resources for biologically active compounds

 

Cíle projektu:

Idiopatické záněty střev, včetně tzv. Crohnovy choroby, patří mezi civilizační choroby, jež sužují stále větší procento naší populace. Cílem projektu Algae4IBD je nalézt bioaktivní látky obsažené v řasách a sinicích, které jsou schopny potlačovat zánětlivou reakci a současně zmírnit další nežádoucí jevy vyvolané zánětem. Biomasa řas produkujících takové metabolity bude využita k přípravě funkčních potravinových doplňků sloužících k léčbě a prevenci střevních zánětlivých onemocnění. Mezinárodní tým vedený izraelskými kolegy zahrnuje vědce z 21 evropských zemí s různými expertízami od chemie přírodních látek, přes farmakologické aplikace a administraci léčiv až po přípravu a funkčních potravin.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Response of soil microbial communities to climate warming: from local to global scale

Akronym MicroWar
Číslo projektu a identifikační kód N° 101028243, H2020-MSCA-IF-2020
Typ MSCA-IF-EF-RI
Koordinátor Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Česká republika
Řešitel MBÚ RNDr. Jana Voříšková, Ph.D.
Rok zahájení 6/2021
Rok ukončení 29.9.2027
Počet účastnických států celkem 1
z toho z EU 1
Počet spoluřešitelů 0
Max. dotace na celý projekt 156 980,64 EUR
Max. dotace pro MBÚ 156 980,64 EUR
Zdroje financování Program EU Horizon 2020 MSCA-IF-2020 – Individual Fellowships

 

Cíle projektu:

Globální oteplování představuje jeden z nejkomplexnějších problémů současnosti a klimatické modely předpovídají další zvyšování teploty v příštích dekádách. Nicméně to, jakým způsobem budou půdní mikroorganismy na předpovídanou změnu klimatu reagovat a jaké důsledky bude mít jejich reakce na stabilitu půdního uhlíku a jeho uvolňování do atmosféry ve formě oxidu uhličitého a metanu není zcela objasněno. Cílem projektu MicroWar je charakterizovat odpovědi půdních mikrobiálních společenstev na oteplování v půdách arktické tundry pomocí kombinace in situ experimentů simulujících predikované klimatické změny s metagenomickými analýzami. Dále si projekt klade za cíl charakterizovat odpověď půdních mikrobů na simulované oteplování v celosvětovém měřítku za použití meta-analytické syntézy dat dostupných v literatuře.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Redesigning the Photosynthetic Light Reactions

Akronym PhotoRedesign
Číslo projektu a identifikační kód N°854126, ERC-2019-SyG
Typ ERC-SyG
Koordinátor LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN, Německo
Řešitel MBÚ prof. RNDr. Josef Komenda, CSc., DSc.
Rok zahájení 4/2020
Rok ukončení 3/2026
Počet účastnických států celkem 3
z toho z EU 3
Počet spoluřešitelů 2
Max. dotace na celý projekt 7 496 829 EUR
Max. dotace pro MBÚ 2 498 861 EUR
Zdroje financování Program EU Horizon 2020 ERC-SyG – Synergy grant

 

Cíle projektu:

Fotosyntéza je klíčový přírodní proces, který využívá energii slunečního záření pro vývoj kyslíku, který dýcháme, a pro tvorbu biomasy, kterou využíváme jako potraviny, krmivo i zdroj energie. Nicméně, rostliny, řasy a sinice jsou schopny absorbovat pouze část této energie, během procesu dochází k významným energetickým ztrátám a světlo fotosyntetický aparát také neustále poškozuje. Zlepšená schopnost fotosyntetických organismů pohlcovat energii, její efektivnější využití i zvýšená odolnost proti poškozování by mohla významně zlepšit produkci potravin i energie, což jsou klíčové výzvy, před kterými lidstvo stojí. Na rozdíl od dosavadních přístupů chce tento projekt přispět k řešení těchto výzev vytvořením nového modelového organismu na bázi sinice, který by obsahoval kombinaci syntetických komponent a nejúčinnějších částí fotosyntetického aparátu pocházejících z odlišných organismů: fotosyntetických bakterií, sinic a rostlin. Tato kombinace zajistí unikátní schopnost absorpce větší části slunečního záření, zvýšení energetického zisku z něj a lepší odolnost proti světelnému poškození. Projekt využije komplementární odbornost zúčastněných týmů v molekulární, syntetické a strukturní biologii, biochemii a biofyzice jak bakteriální, tak rostlinné fotosyntézy. Projekt by měl vytvořit zcela nový koncept modifikace a optimalizace komplexních biologických procesů jako je fotosyntéza, které jsou díky své složitosti zdánlivě nezměnitelné. Projekt PhotoRedesign by měl položit základy pro zásadní vylepšení produktivity ekonomicky významných fotosyntetických organismů od nejjednodušších sinic až po zemědělské plodiny.

 

 


 

Název projektu:

A sustainable multi-strain, multi-method, multi-product microalgae biorefinery integrating industrial side streams to create high-value products for food, feed and fragrance

Akronym MULTI-STR3AM
Číslo projektu a identifikační kód N°887227, H2020-BBI-JTI-2019
Typ BBI-IA-DEMO
Koordinátor A4F ALGAFUEL SA, Portugalsko
Řešitel MBÚ Ing. Jiří Kopecký, CSc.
Rok zahájení 5/2020
Rok ukončení 4/2025
Počet účastnických států celkem 3
z toho z EU 3
Počet spoluřešitelů 7
Max. dotace na celý projekt 6 588 732 EUR
Max. dotace pro MBÚ 698 400 EUR
Zdroje financování Program EU Horizon 2020 BBI-IA-DEMO – Bio-based Industries Innovation action – Demonstration

 

Cíle projektu:

Projekt MULTI-STR3AM reaguje na rostoucí poptávku o udržitelné produkty z mikrořas. Jako první evropský projekt vychází z tzv. „MULTI-biorefinery“ přístupu, což znamená integraci více kmenů, více procesů a více produktů do jedné obecně použitelné technologie. Konsorcium řešitelů zahrnuje i dvě firmy – Algae for Future (Portugalsko) a Phycom (Nizozemsko), které budou produkovat biomasu pro přípravu žádaných vysoce kvalitních produktů, jakými jsou lipidy pro krmné a potravinářské aplikace; řasový protein pro aplikace do krmiv a kosmetiky; pigmenty pro potraviny a krmiva a nízkomolekulární organické sloučeniny pro kosmetiku. Projekt zahrnuje sedm pracovních balíčků pokrývajících celý výrobní proces, od produkce biomasy přes integraci jednotlivých technologií do tří hlavních směrů zpracování, až po finální produkty pro tři velké koncové uživatele (For Farmers, International Flavours and Fragrances a Upfield). Projekt MULTI-STR3AM se zaměřuje pochopitelně i na snížení investičních a provozních nákladů pro produkci biomasy mikrořas i downstream procesy. Úlohou týmu Mikrobiologického ústavu AV ČR v projektu je získávání nových kmenů a to i šlechtěním (non GMO), návrhy pěstebních protokolů i využití chromatografie pro izolaci cenných látek.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

Název projektu:

Structural insights into binding signatures of transcription factors regulated by HIPPO signalling

 

Akronym HIPPOSTRUCT
Číslo projektu a identifikační kód N°101003406, H2020-WF-02-2019
Typ MSCA-IF-EF-ST
Koordinátor Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Česká republika
Řešitel MBÚ Ing. Aleš Hnízda, Ph.D.
Rok zahájení 6/2020
Rok ukončení 5/2022
Počet účastnických států celkem 1
z toho z EU 1
Počet spoluřešitelů 0
Max. dotace na celý projekt 156 980,64 EUR
Max. dotace pro MBÚ 156 980,64 EUR
Zdroje financování Program EU Horizon 2020 MSCA-IF-EF-ST – Standard EF

 

Cíle projektu:

Cílem tohoto projektu je analýza kooperativní vazby transkripčních faktorů (TF), které jsou regulovány signální dráhou HIPPO. Zaměříme se především na TF ze skupiny TEAD a FOX, které pravděpodobně spolupracují na regulaci stejných traskripčních programů. Použijeme bioinformatické prohledavání lidského genomu s následnou experimentální analýzou mezimolekulových interakcí mezi TF a DNA, na kterou bude navazovat strukturní analýza vybraných makromolekulárních komplexů. Výsledky poskytnou informace o mechanismech, kterými kooperují TF v relevantních úsecích genomu s odpovídající architekturou chromatinu.

Závěrečná zpráva projektu: ZDE

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

PERtussIS COrrelates of Protection Europe

 

Akronym PERISCOPE
Číslo projektu a identifikační kód N°115910, H2020JTI-IMI2-2015-03-two stage
Typ projektu IMI2-2015-03-05 – Vaccines
Koordinátor Radboud University Medical Center, Holandsko
Řešitel MBÚ Prof. Ing. Peter Šebo, CSc.
Rok zahájení 3/2016
Rok ukončení 8/2022
Počet účastnických států celkem 9
z toho z EU 8
Počet spoluřešitelů 22
Max. dotace na celý projekt 21 000 000 EUR
Max. dotace pro MBÚ 300 000 EUR
Zdroje financování Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking, které získalo podporu z programu EU Horizon 2020 Research and Innovations a EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) a BMGF (Bill and Melinda Gates Foundation)

 

Cíl projektu:

Cílem konsorcia PERISCOPE je urychlit vývoj a registraci nových vakcín proti černému kašli – pertussis. K dosažení tohoto cíle je nutná identifikace nových biomarkerů ochrany a vývoj modelů, které lze použít k urychlení preklinického a klinického testování, a výběr nejlepších kandidátů na udělení licence.

Více informací: https://periscope-project.eu/

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu: 

Sustainable Algae Biorefinery for Agriculture aNd Aquaculture

 

Akronym SABANA
Číslo projektu a identifikační kód N°727874, H2020-BG-2016-2017/H2020-BG-2016-1
Typ projektu IA
Koordinátor UNIVERSITY OF ALMERIA, Spain
Řešitel MBÚ prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
Rok zahájení 12/2016
Rok ukončení 11/2021
Počet účastnických států celkem 5
z toho z EU 5
Počet spoluřešitelů 10
Max. dotace na celý projekt 8 848 523,75 EUR
Max. dotace pro MBÚ 549 750 EUR (z toho 170 000 EUR pro propojenou třetí stranu National Research Council, Itálie)
Zdroje financování Program EU Horizon 2020 Research and Innovations

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vyvinout rozsáhlou integrovanou biorafinerii na bázi mikrořas pro výrobu biostimulantů, biopesticidů a doplňkových krmných látek, včetně biofertilizátorů a krmiv pro vodní živočichy, za použití pouze mořské vody a živin z odpadních vod. Cílem je dosáhnout nulového odpadového procesu v demonstračním měřítku do 5 ha, udržitelného jak z hlediska životního prostředí, tak i ekonomicky.

Více informací: http://www.eu-sabana.eu/

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

European Network of Fourier-Transform Ion-Cyclotron-Resonance Mass Spectrometry Centers

 

Akronym EU_FT-ICR_MS
Číslo projektu a identifikační kód N°731077, H2020-INFRAIA-2017-1-two-stage
Typ projektu RIA
Koordinátor CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS, France
Řešitel MBÚ RNDr. Petr Novák, PhD
Rok zahájení 1/2018
Rok ukončení 12/2022
Počet účastnických států celkem 9
z toho z EU 8
Počet spoluřešitelů 11
Max. dotace na celý projekt 4 988 746,50 EUR
Max. dotace pro MBÚ 542 265,75 EUR
Zdroje financování Program EU Horizon 2020 Research and Innovations

 

 

4 cíle projektu:

 1. Poskytnout akademickým, malým, středním a průmyslovým společnostem ze zemí EU přístup k prvotřídním střediskům FT-ICR MS.
 2. Vybudovat evropskou komunitu konečných uživatelů a FT-ICR MS vědeckých pracovníků.
 3. Otevřený přístup k datům a softwaru v síti EU FT-ICR MS
 4. Posílit aplikační potenciál FT-ICR MS podporou inovativního a kooperativního výzkumu mezi evropskými FT-ICR MS akademickými vědci a soukromými společnostmi (přístrojové vybavení a software).

Více informací: http://eu-fticr-ms.eu/

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

European Proteomics Infrastructure Consortium Providing Access

 

Akronym EPIC-XS
Číslo projektu a identifikační kód N°823839, H2020-INFRAIA-2018-1
Typ projektu RIA
Koordinátor Utrecht University, Holandsko
Řešitel MBÚ RNDr. Petr Novák, PhD
Rok zahájení 1/2019
Rok ukončení 6/2023
Počet účastnických států celkem 15
z toho z EU 13
Počet spoluřešitelů 18
Max. dotace na celý projekt 9 986 185,75 EUR
Max. dotace pro MBÚ 474 125 EUR (z toho 90 125 EUR pro propojenou třetí stranu Masarykovu univerzitu).
Zdroje financování Program EU Horizon 2020 Research and Innovations

 

Cíle projektu:

Projekt vytváří konsorcium předních světových, vysoce inovativních evropských proteomických center se společným cílem podporovat vynikající výzkum v oblasti přírodních věd v Evropě. Projekt poskytne vědcům nadnárodní přístup ke špičkovým proteomickým technologiím a zdrojům, posílí a rozšíří evropské proteomické společenství prostřednictvím jeho odborných znalostí v oblasti proteomiky. Projekt umožní vývoj a implementaci nových  proteomických a bioinformatických přístupů založených na hmotnostní spektrometrii. Excelentní školicí kurzy a programy pořádané v rámci projektu, které budou k dispozici jak nováčkům, tak zkušeným odborníkům, přilákají nové výzkumné komunity, které se budou vzdělávat v pokročilých proteomických technologiích.

Více informací: https://epic-xs.eu

 


 

—— Projekty Horizont Evropa – běžící ——

Název projektu:

Central Bohemia Mobility Programme for Excellence in Research, Innovation and Technology

Akronym MERIT
Číslo projektu a identifikační kód 101081195 – HORIZON-MSCA-COFUND-2021
Typ HORIZON EUROPE MSCA – COFUND
Koordinátor Středočeské inovační centrum, spolek, ČR
Řešitel MBÚ RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Rok zahájení 01/2023
Rok ukončení 12/2027
Počet účastnických států celkem 1
z toho z EU 1
Počet spoluřešitelů 15
Max. dotace na celý projekt 5 985 000,00 EUR, z toho 3 582 000.00 EUR z EU
Max. dotace pro MBÚ 95 520 EUR z EU
Zdroje financování Program EU Horizon Europe HORIZON-MSCA-COFUND-2021, Středočeský kraj

 

Cíle projektu:

MERIT má 3 strategické cíle: 1) Posílit evropskou a globální základnu lidského kapitálu ve výzkumu a inovacích a přispět k silnějšímu Evropskému výzkumnému prostoru; 2) Navazovat nová partnerství a spolupráci mezi akademickým a neakademickým sektorem; a 3) Propagovat vědu a její praktické aplikace ve společnosti mezi mladými lidmi a prosazovat větší zastoupení žen v technických a biologických vědách. Program nabízí výzkumné příležitosti v 5 hlavních aplikačních oblastech: biotechnologie/biomedicína, laserové technologie, vesmírné technologie, udržitelná energie/materiály a digitalizace/AI. Plánovány jsou 2 výzvy pro žadatele nabízející celkem 30 stáží/pobytů na dobu 24 až 30 měsíců, včetně secondmentů v délce od 2 do 9 měsíců. Do projektu MERIT je zapojeno 15 hostitelských organizací a 35 různých výzkumných skupin.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

The Next Generation MS SPIDoc’s

Akronym SPIDoc’s
Číslo projektu a identifikační kód 101120312 – HORIZON-MSCA-2022-DN-01
Typ HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks
Koordinátor UNIVERSITAET SIEGEN, Německo
Řešitel MBÚ RNDr. Alan Kádek, Ph.D.
Rok zahájení 9/2023
Rok ukončení 8/2027
Počet účastnických států celkem 5
z toho z EU 5
Počet spoluřešitelů 6
Max. dotace na celý projekt 2 711 880 EUR
Max. dotace pro MBÚ 237 038,40 EUR
Zdroje financování Program EU Horizon Europe – HORIZON-MSCA-2022-DN-01

 

Cíle projektu:

Projekt SPIDoc’s si klade za cíl vyškolit další generaci vědců specializovaných na oblast technologií pro strukturní biologii, které zahrnují i nové metody kombinující hmotnostní spektrometrii (MS) a rentgenové záření pro zobrazování jednotlivých částic (SPI) v MS SPIDOC. Tyto technologie umožní lepší znalost dynamické povahy virových struktur, která je nutná pro určení správných léčebných postupů. Projekty SPIDoc jsou specializované, vysoce provázané a navrhovaný mezioborový školicí program si klade za cíl poskytnout doktorandům základní i pokročilé znalosti k vybudování společného interdisciplinárního jazyka, k práci v týmech a k získání hlubokých znalostí kombinací přednášek a praktických cvičení. Důraz bude kladen i na data management a vytvoření v současnosti chybějících standardů pro nativní metadata MS.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Two-dimensional acquisition for top-down native mass spectrometry of non-covalent protein complexes

Akronym 2D-TOPMASS
Číslo projektu a identifikační kód N° 101090276, HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02
Typ HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF
Koordinátor Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Česká republika
Řešitel MBÚ RNDr. Alan Kádek, Ph.D.
Rok zahájení 7/2023
Rok ukončení 6/2025
Počet účastnických států celkem 1
z toho z EU 1
Počet spoluřešitelů 0
Max. dotace na celý projekt 166 278,72 EUR
Max. dotace pro MBÚ 166 278,72 EUR
Zdroje financování Program EU Horizon Europe  HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02

 

Cíle projektu:

Nativní hmotnostní spektrometrie je účinnou strukturně biologickou technikou pro studium proteinových komplexů, jejich dynamiky a složení. V takzvaném top-down přístupu se snaží o propojení specifických forem proteinů s jejich vyššími strukturními celky, ve kterých se vyskytují a fungují jak přirozeně, tak v nemoci. Projekt 2D-TOPMASS využije výkonu a univerzálnosti nabízené špičkovým hmotnostním spektrometrem na principu iontové cyklotronové resonance experimentálně propojeným s výkonnými ultrafialovými a infračervenými lasery pro aktivaci iontů. V kombinaci s pokročilými dvojdimensionálními technikami sběru dat se zaměřím na posun možností analýzy velkých komplexů proteinů a proteinů s nukleovými kyselinami.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

DiAMonD – DIscovering Active MicroOrgaNisms implicated in adverse Drug effects

Akronym DiAMonD
Číslo projektu a identifikační kód N° 101090267, HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02
Typ HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF
Koordinátor Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Česká republika
Řešitel MBÚ  dr. Zaki Saati Santamaria
Rok zahájení 7/2024
Rok ukončení 6/2026
Počet účastnických států celkem 1
z toho z EU 1
Počet spoluřešitelů 0
Max. dotace na celý projekt 166 278,72 EUR
Max. dotace pro MBÚ 166 278,72 EUR
Zdroje financování Program EU Horizon Europe  HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02

 

Cíle projektu:

Mikrobiom hraje důležitou roli v lidském zdraví a nemoci, včetně role v účinnosti a bezpečnosti léčby léky. Kapecitabin je proléčivo 5-fluorouracilu, což je aktivní metabolit, který je zaměřen na nádorové buňky. Tato léčba se používá u různých nádorů, včetně nádorů tlustého střeva, a je běžně spojena s různými nežádoucími účinky, jako je syndrom ruka-noha (HFS), což je zhoršení stavu kůže, jehož příčinný mechanismus nebyl dosud zjištěn. Předběžné údaje naznačují, že některé kožní mikroby interagují s 5-flourouracilem.
V daném projektu se výzkumný pracovník zaměří na studium dynamiky a vlastností kožního mikrobiomu pacientů léčených kapecitabinem. Projekt poskytne porozumění související s rolemi kožního mikrobiomu při vzniku nebo ochraně před kožní nežádoucí lékové reakci. Tyto poznatky mohou být využity pro pokrok v přesné a personalizované medicíně, v níž může být zohledněn individuální mikrobiom.

 


 

 

 

—— Projekty OP VVV ——

Název projektu:

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0017812
Trvání projektu 1.1.2021 – 31.1.2023
Příjemce Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Mikrobiologickém ústavu AV ČR,  v. v. i. V rámci projektu budou podpořeny tři MSCA projekty – příjezdy do ČR schválené na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které byly uvedeny v „no-money“ seznamu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. č. 2

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017705
Trvání projektu 1.7.2020 – 30.6.2023
Příjemce Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je internacionalizace a posílení výzkumu MBÚ. U výjezdových mobilit je projekt zaměřen na podporu profesního rozvoje mladých výzkumných pracovníků MBÚ prostřednictvím získání nových zkušenosti a praxe v zahraničí a podporu kvalitních senior výzkumníků MBÚ v jejich dalším profesním růstu. U příjezdových mobilit je pak projekt zacílen na využití potencionálu post-doků ze zahraničí v rámci MBÚ a přenos zahraničních zkušeností kvalitních senior výzkumníků do MBÚ. V rámci projektu je plánováno celkem 19 mobilit. K prezentaci výsledků a navázání kontaktů budou sloužit účasti na zahraničních konferencích a diseminační semináře.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0014484
Trvání projektu 1.1.2020 – 31.12.2021
Příjemce Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i.. V rámci projektu je podpořen projekt příjezdové mobility výzkumného pracovníka schválený na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, který byl uveden v „no-money“ seznamu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

ELIXIR-CZ: Budování kapacit

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777
Trvání projektu 1.5.2017 – 30.4.2021
Příjemce Masarykova univerzita v Brněhttps://www.muni.cz/vyzkum/projekty/37550

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818
Trvání projektu 1.6.2017 – 31.5.2019
Příjemce Univerzita Palackého v Olomouci

i
http://www.psup.cz/modernizace-a-podpora-vyzkumnych-aktivit-narodni-infrastruktury-pro-translacni-medicinu-eatris-cz/

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA – IF

(MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, V. V. I.)

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008376
Trvání projektu 1.6.2018 – 31.7.2021
Příjemce Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i.. V rámci projektu je podpořen projekt příjezdové mobility výzkumné pracovnice schválený na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, který byl uveden v „no-money“ seznamu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007990
Trvání projektu 1.1.2018 – 31.7.2020
Příjemce Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je internacionalizace a posílení výzkumu MBÚ. U výjezdových mobilit je projekt zaměřen na podporu profesního rozvoje začínajících mladých výzkumných pracovníků MBÚ prostřednictvím získání nových zkušenosti a praxe v zahraničí a podporu kvalitních senior výzkumníků MBÚ v jejich dalším profesním růstu. U příjezdových mobilit je pak projekt zacílen na využití potencionálu post-doků ze zahraničí v rámci MBÚ a přenos zahraničních zkušeností kvalitních senior výzkumníků do MBÚ. V rámci projektu bude realizováno 7 příjezdových mobilit a 7 výjezdových mobilit. K prezentaci výsledků a navázání kontaktů budou sloužit účasti na zahraničních konferencích a diseminační semináře.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Poskytovatel MŠMT
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010493
Trvání projektu 1.9.2018 – 31.8.2020
Příjemce Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i.. V rámci projektu je podpořen projekt příjezdové
mobility výzkumného pracovníka schválený na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, který byl uveden v „no-money“ seznamu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.


— Projekty OP PIK —

 

Název projektu:

Výzkum a vývoj sideroforového preparátu pro podporu růstu a ochranu zemědělsky významných druhů rostlin za využití zemědělských odpadů

Poskytovatel MPO
Operační program Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program APLIKACE
Prioritní osa PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004960
Trvání projektu 1.1.2017 – 30.9.2019
Hlavní příjemce GEN-TREND s.r.o.Poskytovatel: MPOhttp://www.gentrend.cz/sluzby/molekularni-biologie-vyzkum-a-vyvoj/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-op-podnikani-a-inovace-p/

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu: 

Výzkumné a vývojové aktivity společnosti TriLAB Group s.r.o. využívající technologie 3D tisku s delta kinematikou pro nové aplikace 3D tisku

[

Poskytovatel MPO
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Prioritní osa PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0011449
Trvání projektu 2.10.2017 – 31.12.2020
Příjemce TriLAB Group s.r.o.

 

Cíle projektu: 

Předmětem realizace projektu jsou výzkumné a vývojové aktivity vedoucí k vytvoření prototypu nového produktu – řešení na bázi delta kinematiky a jeho následná aplikace nejen pro oblast FDM tisku ve vědě a výzkumu, školství a průmyslu.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Název projektu:

Výzkum a vývoj sanitárního komplexu pro osoby s omezením pohybu

Poskytovatel MPO
Operační program Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Prioritní osa PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010359
Trvání projektu 20.4.2017 – 31.12.2019
Hlavní příjemce Alca plast, s.r.o.Cíle projektu:

Předmětem projektu je výzkum a vývoj sanitárního komplexu, primárně určeného pro osoby s omezením pohybu. Podstatou vyvíjeného produktu je výškově nastavitelná toaleta, která umožní využití jak osobami s dočasnými pohybovými omezeními, tak trvale upoutanými na invalidní vozík.


—— Projekty OP VaVpi ——

 

O projektu
Registrační číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0109
Název projektu Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV)*
Číslo projektu *BIOCEV je oficiální, iniciálovou zkratkou projektu

 

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařská fakulta), jehož cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny. Hlavním zdrojem finančních prostředků na vybudování centra je Evropský fond regionálního rozvoje, ze kterého jsou prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z Prioritní osy 1– Evropská centra excelence.


 

—— Projekty OP PK ——

 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. v rámci 4. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost získal podporu pro projekt:

Pražská infrastruktura pro strukturní biologii a metabolomiku (PISBM)(CZ.2.16/3.1.00/24023).

Cílem projektu je vybudování infrastruktury pro výzkum medicínsky důležitých molekul s ohledem na včasnou detekci závažných onemocnění a lepší porozumění jejich mechanismům. Projekt Pražská infrastruktura pro strukturni biologii a metabolomiku (PISBM) vytváří nové možnosti pro strukturní analýzu medicínsky důležitých biochemických procesů a struktury biomolekul. PISBM bude kombinovat dvě základní analytické techniky, a to hmotnostní spektrometrii (MS) a nukleární magnetickou rezonanci (NMR), při řešení klíčových biomedicínských otázek s důrazem na diagnostiku infekčních a nádorových onemocnění a definici příslušných terapeutických cílů.

V rámci realizace projektu byl pořízen nový NMR spektrometr s protonovou pozorovací frekvencí 700 MHz a hmotnostní spektrometr s iontově cyklotronovým hmotnostním analyzátorem (FT-ICR-MS) s magnetickým polem 12 T. Zároveň došlo k rozšíření stávajícího NMR spektrometru 600 MHz o spojení s kapalinovou chromatografií (HPLC-NMR). Nedílnou součástí projektu je i rekonstrukce a modernizace objektu v areálu Akademie věd v Praze 4 – Krči.

Partneři projektu

Partnery projektu, jehož finanční objem přesahuje 87 milionů korun, jsou Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeUniverzita Karlova v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci.

Praha & EU

Investujeme do vaší budoucnosti

—— Projekty OP VK ——

 

  • EE2.3.20.0055 – Tvorba týmů pro Centrum mikrobiologie a imunologie (2011-2014, MSM/EE)
   (Establishment of teams for The center of microbiology and immunology)
  • EE2.3.30.0003 – IMPULS, Inovace v Mikrobiologii – Postdoktorandské výUkové a Laboratorní Středisko (2012-2015, MSM/EE)
  • EE2.3.30.0059 – Algain (2012-2015, MSM/EE)
  • EE2.3.20.0203 – ALGAMAN – Rozvoj lidských zdrojů výzkumu fotosyntézy a řasových biotechnologií v jižních Čechách (2013-2015, MSM/EE)
  • 2013-2015 CZ.1.07/2.2.00/28.0296 – Mevapox​
  • 2012 -2015  CZ.1.07/2.3.00/20.0306 – Integrace týmu pro vývoj a výzkum nových principů nanotechnologie v biomedicíně pro vzdělávání a lékařskou praxi
  • 2012-2014 CZ.1.07/2.3.00/35.0002: VĚDRO – Věda pro veřejnost/cesta k udržitelnému rozvoji

 

„>