OP VVV

Operační program Výzkum věda vzdělání
Registrační číslo Doba řešení Název projektu Cíle projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008376 1.6.2018 – 31.5.2020 MEZINÁRODNÍ MOBILITA VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ –

MSCA-IF (MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, V. V. I.)

Obecným cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i.. V rámci projektu je podpořen projekt příjezdové

mobility výzkumné pracovnice schválený na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, který byl uveden v „no-money“ seznamu.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007990 1.1.2018 – 31.3.2020 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Obecným cílem projektu je internacionalizace a posílení výzkumu MBÚ. U výjezdových mobilit je projekt zaměřen na podporu profesního rozvoje začínajících mladých výzkumných pracovníků MBÚ prostřednictvím získání nových zkušenosti a praxe v zahraničí a podporu kvalitních senior výzkumníků MBÚ v jejich dalším profesním růstu. U příjezdových mobilit je pak projekt zacílen na využití potencionálu post-doků ze zahraničí v rámci MBÚ a přenos zahraničních zkušeností kvalitních senior výzkumníků do MBÚ. V rámci projektu bude realizováno 7 příjezdových mobilit a 7 výjezdových mobilit.

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_206/0012947

1.1.2017-30.9.2019 PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO

VLASTNICTVÍ – MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, V. V. I.

Cílem projektu je posílení inovační výkonnosti a zvýšení konkurenceschopnosti Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. prostřednictvím účinnější ochrany

duševního vlastnictví (přihlášky vynálezů a udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví).

 

OP VaVpi

 

O projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0109

Název projektu: Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV)*

*BIOCEV je oficiální, iniciálovou zkratkou projektu

 

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařská fakulta), jehož cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny. Hlavním zdrojem finančních prostředků na vybudování centra je Evropský fond regionálního rozvoje, ze kterého jsou prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z Prioritní osy 1– Evropská centra excelence.