Vedoucí Laboratoře:
Mgr. Libor Krásný, Ph.D.

Tel: +420 241 063 208

Email: krasny@biomed.cas.cz

Webové stránky laboratoře jsou jen v angličtině

Bakterie jsou dominantní formou života na Zemi, obývající nejrůznější typy prostředí. Bez nich by život neexistoval.
Studium těchto organismů je zásadně důležité pro pochopení světa, ve kterém žijeme, je nezbytné pro vývoj nových přístupů pro boj s infekčními chorobami i pro nové biotechnologie a průmyslové aplikace.

Bakteriální buňka je komplexní systém, který je precizně nastaven reagovat na změny v prostředí a následně se adaptovat. Tato adaptace závisí na změnách v genové expresi. Centrálním enzymem genové exprese je RNA polymeráza. Tento více podjednotkový enzym rozpoznává sekvence v DNA, nazývané promotory, kde iniciuje transkripci a začíná produkovat RNA, která buď slouží jako templát na ribozomech pro syntézu proteinů nebo má regulační funkce. Transkripce je mnohavrstevný proces s řadou regulovaných kroků. Porozumění tomuto procesu – jak je regulován vnějšími vlivy – jaké jsou jeho výstupy – a jak toto přispívá k vytvoření tkaniva života, je hlavním výzkumným cílem v naší laboratoři.

Projekty v naší laboratoři zahrnují témata jako:

  • Studium RNA polymerázy, role podjednotek RNA polymerázy a asociovaných regulačních faktorů v Grampozitivních bakteriích (např. Bacillus, Mycobacterium).
  • Regulace RNA polymerázy malými molekulovými efektory (např. iniciační nukleosid trifosfáty).
  • Studie promotorové sekvence DNA a její vliv na genovou expresi.
  • Role modifikací RNA/DNA v regulaci genové exprese.
  • Funkce malých RNA (sRNA) v Mycobacterium smegmatis (např. Ms1).
  • Vývoj nových látek s antibakteriální aktivitou.

Fotogalerie