Laboratoř environmentální biotechnologie

142_Tomas Cajthaml_web

Vedoucí laboratoře:

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, DSc.

 

Tel.:  (+420) 296 442 498
E-mail:  cajthaml@biomed.cas.cz

Webové stránky laboratoře (v angličtině)

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, DSc. Vedoucí laboratoře
RNDr. Čeněk Novotný, CSc. Vedoucí vědecký pracovník
PharmDr. Klára Michalíková, Ph.D. Vědecký asistent
RNDr. Martin Ezechiáš, Ph.D. Postdoktorand
RNDr. Jaroslav Semerád, Ph.D. Postdoktorand
Natividad Isabel Navarro Pacheco Doktorand
Mgr. Alena Grasserová Doktorand
Mgr. Kateřina Šírová Odborný pracovník
Mgr. Matúš Sadloň Odborný pracovník
Mgr. Lucie Linhartová Odborný pracovník
Ing. Alena Filipová Odborný pracovník
Mgr. Jana Zlotá Odborný pracovník
Mgr. Kamila Šrédlová Odborný pracovník
Mgr. Tereza Černá Odborný pracovník
RNDr. Jana Boháčková Odborný pracovník
Mgr. Kateřina Klubalová Odborný pracovník
Bc. Lucie Havlíčková Odborný pracovník
Bc. Ivan Titov Odborný pracovník

Laboratoř environmentální biotechnologie se zabývá zejména výzkumnými tématy týkající se rozkladu organických polutantů v životním prostředí za pomocí mikroorganismů. Toto studium spočívá jednak ve formě základního výzkumu, kdy jsou studovány zejména mikrobiální mechanismy vedoucí k rozkladům znečišťujících organických látek a rovněž jsou tyto procesy studovány na úrovni aplikovaného výzkumu, kdy jich lze využít pro cílené dekontaminace znečištěných lokalit za pomoci specifických postupů a mikroorganismů. Charakter výzkumu je silně interdisciplinární, kdy kromě mikrobiologie jsou významně využívány poznatky z oblasti biochemie, toxikologie, environmentální a analytické chemie a molekulární biologie.

Mezi studované znečišťující látky patří kontaminanty ze skupiny perzistentních organických polutantů (polychlorované bifenyly, polycyklické aromatické uhlovodíky), industriální barviva a rovněž látka ze skupin tzv. nově se objevujících polutantů. Tyto skupiny v sobě obsahují zejména farmaka a také látky denní spotřeby, které narušují hormonální systém savců a označují se jako endokrinní disruptory.

Hlavní skupiny studovaných mikroorganismů představují ligninolytické houby, vláknité houby a bakterie. Mezi hlavní vyvíjené a studované bioremediační technologie patří metoda mykoremediace a kompostování. Metoda kompostování je studována z hlediska dekontaminací pevných matric (půda, kal, sediment) a metoda mykoremediací je studována pro dekontaminace jak pevných materiálů, tak i odpadních vod.

Výzkumná témata: 

Bakalářské práce • Kontaminace polycyklickými aromatickými uhlovodíky z výroby dřevěného uhlí

Diplomové práce • Nové způsoby vzorkování pro vyhodnocení reálných remediačních studií

                           • Hormonální aktivity v odpadních vodách

Doktorské práce • Mechanismus biodegradace polychlorovaných bifenylů

                           • Látky s endokrinně disruptivním účinkem v životním prostředí

• Vývoj a aplikace nových ekotoxikologických testů využívající houby pro zjišťování environmentálního rizika nanomateriálů

 

CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Hodnocení vlivu odrůdy a termického ošetření osiva u vybraných druhů zeleniny v raných růstových fázích na citlivost k infekci významnými houbovými patogeny.

Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu MZe č. QJ1210165 „Vyšší nutriční a hygienicko-toxikologická kvalita hlavních druhů polní zeleniny pěstované v inovovaných systémech integrované a ekologické produkce“.
Publikaci bylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským uděleno Osvědčení č.j. UKZUZ 134981/2016 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“