142_Tomas Cajthaml_web

Vedoucí:
Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD.

Tel.: 296 442 498
E-mail: cajthaml@biomed.cas.cz

Webové stránky laboratoře jsou pouze v angličtině

Laboratoř environmentální biotechnologie se zabývá zejména výzkumnými tématy týkající se rozkladu organických polutantů v životním prostředí za pomocí mikroorganismů. Toto studium spočívá jednak ve formě základního výzkumu, kdy jsou studovány zejména mikrobiální mechanismy vedoucí k rozkladům znečišťujících organických látek a rovněž jsou tyto procesy studovány na úrovni aplikovaného výzkumu, kdy jich lze využít pro cílené dekontaminace znečištěných lokalit za pomoci specifických postupů a mikroorganismů. Charakter výzkumu je silně interdisciplinární, kdy kromě mikrobiologie jsou významně využívány poznatky z oblasti biochemie, toxikologie, environmentální a analytické chemie a molekulární biologie.

Mezi studované znečišťující látky patří kontaminanty ze skupiny perzistentních organických polutantů (polychlorované bifenyly, polycyklické aromatické uhlovodíky), industriální barviva a rovněž látka ze skupin tzv. nově se objevujících polutantů. Tyto skupiny v sobě obsahují zejména farmaka a také látky denní spotřeby, které narušují hormonální systém savců a označují se jako endokrinní disruptory.

Hlavní skupiny studovaných mikroorganismů představují ligninolytické houby, vláknité houby a bakterie. Mezi hlavní vyvíjené a studované bioremediační technologie patří metoda mykoremediace a kompostování. Metoda kompostování je studována z hlediska dekontaminací pevných matric (půda, kal, sediment) a metoda mykoremediací je studována pro dekontaminace jak pevných materiálů, tak i odpadních vod.

Výzkumná témata: 

Bakalářské práce • Kontaminace polycyklickými aromatickými uhlovodíky z výroby dřevěného uhlí

Diplomové práce • Nové způsoby vzorkování pro vyhodnocení reálných remediačních studií

                           • Hormonální aktivity v odpadních vodách

Doktorské práce • Mechanismus biodegradace polychlorovaných bifenylů

                           • Látky s endokrinně disruptivním účinkem v životním prostředí

• Vývoj a aplikace nových ekotoxikologických testů využívající houby pro zjišťování environmentálního rizika nanomateriálů

 

CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Hodnocení vlivu odrůdy a termického ošetření osiva u vybraných druhů zeleniny v raných růstových fázích na citlivost k infekci významnými houbovými patogeny.

Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu MZe č. QJ1210165 „Vyšší nutriční a hygienicko-toxikologická kvalita hlavních druhů polní zeleniny pěstované v inovovaných systémech integrované a ekologické produkce“.
Publikaci bylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským uděleno Osvědčení č.j. UKZUZ 134981/2016 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“

Fotogalerie