Laboratoř buněčné signalizace

V Laboratoři buněčné signalizace jsou 2 pracovní skupiny, které se zabývají těmito základními tématy:

Prokaryotická skupina

127_RNDr. Pavel Branny, CSc.

Vedoucí:  RNDr. Pavel Branny, CSc.

Tel.: 296 442 658
E-mail: branny@biomed.cas.cz

Více informací v anlické verzi

Kontakty Publikace Pro studenty

RNDr. Pavel Branny Vedoucí laboratoře
Šimon Bartoš Laborant
MVDr. Silvia Bezoušková Odborný pracovník VaV
Mgr. Šárka Bobková, Ph.D. Postdok
Ing. Oliva Branná Odborný pracovník VaV
Mgr. Karolína Buriánková, Ph.D. Vědecký asistent
Mgr. Josef Čáslavský Postgraduální student
RNDr. Linda Doubravová Vědecký pracovník
Mgr. Jana Goldová, Ph.D. Postdok
Mgr. Tomáš Groušl Postdok
Mgr. Václava Jarošová Postgraduální student
Bc. Simona Kleinová Laborant
Doc. RNDr. Karel Mikulík, DrSc. Vedoucí vědecký pracovník
Ilaria Piga Odborný pracovník VaV
Mgr. Jan Rasl Postgraduální student
Bc. Barbora Teplá Odborný pracovník VaV
Mgr. Aleš Ulrych Vědecký asistent
Ing. Tomáš Vomastek, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Jaroslav Weiser, CSc. Vědecký pracovník

Výzkum ve skupině vedené RNDr. Pavlem Brannym, CSc. se zaměřuje na studium molekulárních mechanismů, používaných bakteriemi pro intra- a mezibuněčnou komunikaci. Naším cílem je pochopit, jak bakterie detekují signály z prostředí, a jaký je mechanismus integrace a zpracování těchto informací pomocí Ser/Thr proteinové kinázy eukaryotického typu. Naše data naznačují, že jediná protein kináza StkP Streptococcus pneumoniae řídí buněčné dělení prostřednictvím reverzibilní fosforylace několika proteinů pneumokokového divisomu.
Mikroskop s pozadim

 

Eukaryotická skupina

Ing.Tomáš Vomastek, PhD.

Vedoucí: Ing.Tomáš Vomastek, PhD.

Tel.: 241 062 167

 

E-mail: vomy@biomed.cas.cz

skupina vedená Ing.Tomášem Vomastkem, PhD. se věnuje studiu buněčné signalizace u vyšších eukaryot, jmenovitě pak studiu signální dráhy ERK v živočišných buňkách. Dráha ERK je evolučně konzervovaná signální kaskáda, která převádí extracelulární signály v rozmanitou škálu intracelulárních buněčných odpovědí, jako je proliferace, diferenciace, apoptóza nebo buněčná migrace. Jádro této signální dráhy je tvořeno proteinkinázami Raf, MEK a ERK a signál je přenášen sérií sekvenčních fosforylací, kdy Raf aktivuje MEK, která následně aktivuje ERK. Aktivace proteinkinázy ERK je klíčovým dějem v buněčné odpovědi, jelikož aktivní EREK fosforyluje a tím mění funkci mnoha proteinů, což vede ke specifické odpovědi na konkrétní extracelulární signál. Závažnou roli hraje dráha ERK i z biomedicínského hlediska. Somatické mutace v proteinech Ras a B-Raf aktivující dráhu ERK, se s vysokou frekvencí objevují u mnoha typů nádorových onemocnění, kde podporují pro-nádorové změny v genové expresi, zvyšují buněčnou proliferaci a invazivní a metastatický potenciál nádorových buněk.

V laboratoři studujeme molekulární mechanizmy, kterými signální dráha ERK konvertuje extracelulární signály do odpovídající biologické odpovědi.
Sledujeme, jak ERK skrze fosforylaci specifických substrátů reguluje buněčnou migraci a invazivitu, epiteliální-mesenchymální tranzici, tvar a polaritu buněk a vznik a progresi nádorového onemocnění.

Hlavní projekty řešené v současné době:

  • Úloha dráhy ERK při regulaci aktinového cytoskeletu, tvaru buňky a buněčné polarity.
  • Dynamické změny v genové expresi a transkriptomu indukované dráhou ERK.
  • Úloha dráhy ERK v onkogenezi a metastatické progresi spinocelulárního karcinomu a melanomu.

V rámci těchto projektů lze vypracovat bakalářské, diplomové a dizertační práce. Kontakt: vomy@biomed.cas.cz

Eukaryotická skupina