Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ) společně s Univerzitou Palackého v Olomouci (UP) v nedávné publikaci ukázal, že protonovaná forma cyklosporinu A (CsA), který je častým imunosupresivem používaným při transplantacích lidských tkání, v plynné fázi přechází na isocyklosporin A (isoA). Toto je problém: vzniklý isoA je artefaktem analytické metody, který může uměle snižovat správnou koncentraci CsA, třeba v lékové formě.

Přesmyku v cyklosporinu lze zabránit adicí sodného kationtu. Sodných aduktů lze současně využít k přesnému určení vzájemného poměru CsA a isoA ve směsi, čímž zjistíme správnou čistotu preparátu. Bylo dosaženo limitu detekce 1.3 % s korelačním koeficientem 0.9908 pro stanovení CsA v isoA. Tyto číselné parametry ukazují kvalitu analytického stanovení.

Společná publikace pracovišť AV a UP v časopise Analytical Chemistry ukazuje, že pomocí metody spektrometrie cyklické iontové mobility od sebe můžeme oddělit i konformačně velmi blízké izomery, jako jsou cyklické undekapeptidy CsA a isoA. To je důležité, protože dosavadní aplikace spektrometrie iontové mobility se povětšinou omezovaly na konformačně velmi odlišné látky.

Vysoká konformační flexibilita derivátů cyklosporinu avšak komplikuje experimenty spektroskopie jaderné magnetické rezonance (NMR) v protických rozpouštědlech. I přesto vědci ukázali, že 1H−13C gHSQC NMR spektroskopie umožňuje rozdělit a vzájemně kvantifikovat až jedenáct konformerů cyklosporinu v jediném vzorku. Jejich poměr pak lze určit pomocí upfield rezonance vodíkového atomu diastereotopní methylenové skupiny v N-methylalaninu v posici 3 (sarkosin-3) cyklopeptidového řetězce. Zjištění je přínosné pro samotný obor NMR, kde se tato aplikace dostala až na samotnou hranu možností metody.