Laboratoř reprodukce buňky

Laboratoř reprodukce buňky

 

Vedoucí laboratoře:

Ing. Jiří Hašek, CSc.

 

Tel.:  (+420) 296 442 503
E-mail:  hasek@biomed.cas.cz

Webové stránky laboratoře (v angličtině)

Ing. Jiří Hašek,CSc. Vedoucí laboratoře
Doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc. Vedoucí vědecký pracovník
RNDr. Libuše Váchová, CSc. Vedoucí vědecký pracovník
Mgr. Jana Chumová, Ph.D. Vědecký asistent
RNDr. Stanislava Rešetárová, Ph.D. Vědecký asistent
Ing. Otakar Hlaváček, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Jana Vojtová, Ph.D. Postdoktorand
Mgr. Hana Kourová, Ph.D. Postdoktorand
Mgr. Renata Lejsková Doktorand
Mgr. Pavla Novotná Doktorand
RNDr. Lenka Nováková Odborný pracovník
Ing. Danuše Hašková Odborný pracovník
Mgr. Martina Humpálová Odborný pracovník
Mgr. Michaela Zázvorková Odborný pracovník
Alexandra Pokorná Laborant

V naší laboratoři se zabýváme mikroskopickou analýzou dynamiky tvorby a rozpouštění stresových granulí za teplotního stresu v kvasinkách S. cerevisiae.

Hlavní translační iniciační faktory eukaryotických buněk za různých podmínek stresu tvoří přechodné cytoplazmatické akumulace nazývané stresovými granulemi.
V našem výzkumu využíváme výhodných vlastností poměrně jednoduchého modelu eukaryotické buňky pro aplikace nejmodernějších technik genetických manipulací.
Pro experimenty zejména připravujeme specifické kmeny kvasinek, které produkují různé fluorescenčně značené proteiny přímo z chromozómu.
Standardně využíváme fúzních proteinů značených pomocí zeleného GFP, červených značek mRFP, mCherry a TagRFP a případně i doplňujícího značení pomocí modrého TagBFP. Buňky těchto kmenů jsou studovány živé, bez fixace, někdy i přímo při kultivaci pod mikroskopem.
Mikroskopicky sledujeme nejen vliv absence různých genů, či přítomnosti mutovaných variant proteinů, ale i vliv působení různých inhibitorů, stresů či kultivačních podmínek.
Při svých studiích očekáváme, že našimi výsledky bychom mohli přispět k objasnění úlohy autoorganizace esenciálních proteinů či jejich komplexů v regulaci buněčné odpovědi na stres a pro jeho přežití.

Více informací:

Skupina buněčné biologie

RNDr. Libuše Váchová, CSc.

Vedoucí skupiny:
RNDr. Libuše Váchová, CSc.

tel.: +420 241062507, fax: +420 241722257

e-mail: vachova@biomed.cas.cz

Výzkum laboratoře je zaměřen na tři základní směry:

1. Studium fyziologie a buněčné biologie kvasinkových mnohobuněčných společenstev v rámci kolonií i statických tekutých kultur. Výzkum je zaměřen zejména:

  • na regulační a signální mechanismy uplatňující se při diferenciaci těchto společenstev v průběhu jejich stárnutí a dlouhodobého vývoje
  • na roli membránových transportních proteinů, metabolismu a jeho změn, systému stresové odpovědi a regulovaného odumírání v adaptaci a dlouhodobém přežití populace společenstva jako celku
  • na rozdílné strategie, které uplatňují společenstva přírodních a laboratorních kmenů kvasinek.

2. Studium vlivu různých druhů stresu na vitalitu, stárnutí, membránovou strukturu a strukturu a funkce v kvasinkách jak v laboratorních, tak průmyslových podmínkách. Jde zejména o zkoumání odpovědi a adaptace buněk na stres a vývoj metod na stanovení energetického stavu a stárnutí buněk vystavených stresu. Dalším důležitým směrem je studium biosyntézy a struktury buněčných lipidů u různých mikroorganismů a jejich potenciálního aplikačního využití. Vyústěním je aplikace těchto výsledků v průmyslové výrobě (pivovarství, výroba potravinových doplňků, biopaliva).

3. Studium stárnutí a apoptosy kvasinkových buněk a ovlivnění těchto procesů genetickými faktory a stresory působícími z vnějšího prostředí i generovanými v buňce (toxiny, radiace, reaktivní formy kyslíku a dusíku). Sledování nástupu a rozvoje stárnutí a apoptosy u mladých i starých buněk divokého kmene i mutantních kmenů. Sledování úlohy mitochondrií a respirace v průběhu stárnutí a apoptosy.

Publikace za 5 let.

Skupina funkční cytologie

Pavla Binarova_foto

Vedoucí skupiny:
Doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc.

Tel.: 296 442 130
E-mail: binarova@biomed.cas.cz

Laboratoř se dlouhodobě zabývá výzkumem cytoskeletu, v centru zájmu jsou v současnosti molekulární mechanismy regulace mikrotubulárního cytoskeletu v průběhu buněčného cyklu a v odpovědi buněk na stress. Gama-tubulin je nezbytný při nukleaci mikrotubulů z centrozomů, ale jeho role v buněčných pochodech mimo centrosom je známa mnohem méně. Abychom pochopili funkce gama-tubulinu v acentrosomálních buňkách, použili jsme inducibilní expresi dsRNA a studovali efekt downregulace gamma-tubulinu v rostlinách Arabidopsis. Tato technika nám umožnila prokázat, že v acentrozomálních buňkách je gama-tubulin nezbytný k tvorbě mikrotubulů z disperzních míst lokalizovaných s jaderným obalem a se stávajícími mikrotubuly. Dále jsme prokázali, že nezávisle na své funkci s mikrotubuly, má gama-tubulin funkce v cytokinezi a v jaderných procesech. Tato pozorování jsou v souladu s našimi předchozími pioritními výsledky o přítomnosti gama-tubulinu v jádrech rostlin, později byl jaderný gama-tubulin popsán i u živočichů. Abychom pochopili gama-tubulin jako multifunkční protein studujeme jeho proteinové interakce a jejich funkci při odpovědi buněk na stress a v průběhu buněčného cyklu.

 

Více informací: