152_RNDr. Marek Kovář, PhD.Vedoucí: RNDr. Marek Kovář, PhD.

Tel.: +420 296 442 362
E-mail: makovar@biomed.cas.cz

 

Laboratoř se zabývá výzkumem a vývojem polymerních kancerostatik na bázi HPMA kopolymerů, a to ve velmi těsné spolupráci s oddělením biomedicínských polymerů na ústavu Makromolekulární chemie Akademie věd České republiky. Dále se taktéž zabývá studiem interakcí imunitní systém – nádor, imunoterapií, mechanismy protinádorové imunity a možnostmi ovlivnění protinádorové imunitní reakce, a to zejména imunokomplexy IL-2 a různými anti-IL-2 mAb které jsou extrémně silnými stimulans T a NK buňkami mediované imunity.

 

Hlavní témata a výzkumné zaměření laboratoře:

  • Studium biologických vlastností a charakteristik HPMA kopolymerních konjugátů s ohledem na jejich molekulovou hmotnost [KA1], strukturu a navázanou biologicky aktivní látku (cytostatikum, inhibitor ABC transportérů, protein)
  • Testování protinádorové aktivity HPMA kopolymerních konjugátů nesoucí cytostatikum (doxorubicin, docetaxel a další) na vybraných buněčných nádorových linií jak lidského, tak i myšího původu in vitro a v myších nádorových modelech in vivo
  • Studium biologických aktivit imunokomplexů IL-2 s různými anti-IL-2 mAb, a to zejména s ohledem na ovlivnění různých buněčných populací imunitního systému a modulaci imunitní odpovědi

 

Projekty laboratoře řešené v současné době:

  • Potenciace protinádorové aktivity HPMA kopolymerních konjugátů nesoucí kancerostatikum (doxorubicin, docetaxel) pomocí IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexů a deplece T regulačních buněk
  • Překonání mnohočetné buněčné rezistence pomocí HPMA kopolymerních konjugátů nesoucí jak kancerostatikum (doxorubicin, docetaxel), tak i zvolený inhibitor ABC transportérů (reversin 121, ritonavir, elacridar)
  • Objasnění extrémně silné senzitizace k LPS mediovanému šoku a mortalitě pomocí IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexů selektivních pro CD25+ buňky
  • Využití nádorových buněk indukovaných k imunogenní buněčné smrti pro vyvolání efektivní protinádorové odpovědi
  • Potenciace EPR efektu pomocí HPMA kopolymerních konjugátů nesoucí donory NO pro zvýšení akumulace vysokomolekulárních léčiv v solidních nádorech

 

Více informací

Fotogalerie