Laboratoř nádorové imunologie

152_RNDr. Marek Kovář, PhD.

Vedoucí: RNDr. Marek Kovář, PhD.

Tel.: +420 296 442 362
E-mail: makovar@biomed.cas.cz

RNDr. Marek Kovář, Ph.D. Vedoucí laboratoře
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. Vedoucí vědecký pracovník
RNDr. Milada Šírová, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Jiřina Kovářová, Ph.D. Vědecký asistent
Mgr., RNDr. Barbora Dvořáková, Ph.D. Postdoktorand
Mgr. Petra Weberová Doktorand
MUDr. Martin Kaňa Doktorand
Mgr. Iva Malátová Doktorand
Pavlína Jungrová Laborant
Helena Mišurcová Laborant
Bc. Klára Hrabánková Student
Filip Vomáčka Student
Jan Kocourek Student
Valerie Tahtahová Student

Laboratoř se zabývá výzkumem a vývojem polymerních kancerostatik na bázi HPMA kopolymerů, a to ve velmi těsné spolupráci s oddělením biomedicínských polymerů na ústavu Makromolekulární chemie Akademie věd České republiky. Dále se taktéž zabývá studiem interakcí imunitní systém – nádor, imunoterapií, mechanismy protinádorové imunity a možnostmi ovlivnění protinádorové imunitní reakce, a to zejména imunokomplexy IL-2 a různými anti-IL-2 mAb které jsou extrémně silnými stimulans T a NK buňkami mediované imunity.

 

Hlavní témata a výzkumné zaměření laboratoře:

  • Studium biologických vlastností a charakteristik HPMA kopolymerních konjugátů s ohledem na jejich molekulovou hmotnost [KA1], strukturu a navázanou biologicky aktivní látku (cytostatikum, inhibitor ABC transportérů, protein)
  • Testování protinádorové aktivity HPMA kopolymerních konjugátů nesoucí cytostatikum (doxorubicin, docetaxel a další) na vybraných buněčných nádorových linií jak lidského, tak i myšího původu in vitro a v myších nádorových modelech in vivo
  • Studium biologických aktivit imunokomplexů IL-2 s různými anti-IL-2 mAb, a to zejména s ohledem na ovlivnění různých buněčných populací imunitního systému a modulaci imunitní odpovědi

 

Projekty laboratoře řešené v současné době:

  • Potenciace protinádorové aktivity HPMA kopolymerních konjugátů nesoucí kancerostatikum (doxorubicin, docetaxel) pomocí IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexů a deplece T regulačních buněk
  • Překonání mnohočetné buněčné rezistence pomocí HPMA kopolymerních konjugátů nesoucí jak kancerostatikum (doxorubicin, docetaxel), tak i zvolený inhibitor ABC transportérů (reversin 121, ritonavir, elacridar)
  • Objasnění extrémně silné senzitizace k LPS mediovanému šoku a mortalitě pomocí IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexů selektivních pro CD25+ buňky
  • Využití nádorových buněk indukovaných k imunogenní buněčné smrti pro vyvolání efektivní protinádorové odpovědi
  • Potenciace EPR efektu pomocí HPMA kopolymerních konjugátů nesoucí donory NO pro zvýšení akumulace vysokomolekulárních léčiv v solidních nádorech

 

Více informací