Vědci z Mikrobiologického ústavu AV ČR v. v. i.  se ve spolupráci s vysokými školami podílejí na výchově studentů,
a to počínaje úrovní bakalářského studia.
Pod vedením zkušených odborníků se studenti učí metodikám a experimentálním technikám vědecké práce a přitom si připravují svoji bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci.

Bakalářské a diplomové práceStudentka_Šebo
V rámci jednotlivých laboratoří je možné vypracovávat podle zájmu  bakalářské či diplomové práce.
Laboratoře uvádí konkrétní možnosti a nabídky na svých stránkách, možná je individuální dohoda s vedoucím laboratoře.

Doktorandské práce
MBÚ AV ČR  je školicím pracovištěm i pro doktorandské práce, vypracovávané v rámci doktorského studijního programu Mikrobiologie, Imunologie, Biologie a patologie buňky, Vývojová a buněčná biologie, Chemie, Biochemie a biotechnologie, Fyzika a Biofyzika.
Nejrozsáhlejší spolupráci má MBÚ s Univerzitou Karlovou v Praze (PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF, MFF, FaF), Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
Dále spolupracujeme např. s Ostravskou univerzitou v Ostravě a příležitostně i s dalšími školami či institucemi.
Po dohodě je tedy možné i vypracování doktorské disertace v rámci jiné školy či oboru (programu).

 

475641443Přijímací zkoušky jsou vypisovány každoročně jednotlivými vysokými školami (fakultami), zpravidla v červnu. Informace o přijímacích zkouškách jsou na příslušných stránkách fakult.

Zájemci o účast ve studijních programech na MBÚ se mohou také seznámit s vybranými laboratořemi během Dnů otevřených dveří.