RNDr. Oldřich Benada, CSc.

Přednáší na PřF UJEP v Ústí nad Labem

 • KBI/K106 Chemie a fyzika živých soustav 2017/18 LS
 • KBI/P201 Chemie a fyzika živých soustav 2017/18 ZS i LS
 • KBI/P217 Chemie a fyzika živých soustav 2017/18 LS
 • KCH/P227 Chemie a fyzika živých soustav 2017/18 LS
 • KBI/E114 Electron Microscopy 2017/18 ZS i LS
 • KBI/N027 Elektronová mikroskopie v biologii 2017/18 LS

Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.

Přednáší na PřF UK v Praze

 

Prof. Ing. Peter Šebo, CSc.

Přednáší na VŠCHT v Praze v rámci celosemestrální přednášky v magisterském studiu

 • Molekulární mechanismy bakteriální virulence

https://student.vscht.cz/predmety/index.php?do=predmet&kod=N320088

https://student.vscht.cz/predmety/index.php?do=predmet&kod=D320065

 

Doc. RNDr. Miroslav Šulc, PhD.

Přednáší na PřF UK v Praze v rámci katedry Biochemie v tříletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském vzdělání ve studijním programu „Biochemie”:

 • MC250P03I – Biochemie I (LS, v rozsahu 4/2, 4 kredity)
 • MC250P08 – Biochemie a biologie mikroorganismů (LS, v rozsahu 2/0, 3kredity)
 • MC250P51 – Aplikovaná biochemie (LS, v rozsahu 2/0, 3 kredity)
 • MC250C09 – Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů (LS, v rozsahu 0/1, 1 kredit)
 • MC250C08 – Pokročilé praktikum II (LS, v rozsahu 0/2, 8 kreditů)
 • MC250P70 – Život – molekuly a biochemie (ZS, v rozsahu 2/1, 3 kredity)

Současně je garantem a předsedou oborové rady doktorského studia programu Biochemie na katedře Biochemie PřFUK.

Ing. Miroslav Pátek CSc.

Přednáší na PřF UK v Praze

 • Bakteriální genetika v experimentech (MB140P74)

RNDr. Pavel Branny, CSc.

Přednáší na PřF UK v Praze

 • Bakteriální genetika v experimentech – MB140P74 (zimní semestr)

Mgr. Libor Krásný PhD.

Přednáší na PřF UK v Praze

 • Od genomu k proteomům

 Doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc

Přednáší na PřF OU v Ostravě na katedře biologie a ekologie

 • Biotechnologie (KBE/7BITE) jako garant předmětu
 • Biotechnology (KBE/WBITE) pro zahraniční studenty programu ERASMUS

 Doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.

Přednáší na PřF UK v Praze

 • Geomikrobiologie
 • Mikrobiální procesy v životním prostředí
 • Ekologie mikroorganismů

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD.

Přednáší na PřF UK v Praze v rámci studijního programu „Ekologie a ochrana prostředí”, tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské vzdělání v oboru „Ochrana životního prostředí”.

Doktorské studium v oboru „Aplikovaná a krajinná ekologie” a „Environmentální vědy”.

 • Instrumentální organická analýza v životním prostředí (MO550P94)
 • Dekontaminační technologie a biotechnologie (MO550P108)
 • Bioremediace organopolutantů (MO550P04)
 • Environmentální mikrobiologie (MO550P06)
 • Environmentální problémy v ŽP, příklady a řešení (MO550P111E)

RNDr. Petr Novák, PhD.

Přednáší PřF UK v Praze na katedře biochemie

 • Semestrální kurz “Proteomika” (MC250P60),
 • Semestrální kurz “Základní praktika z biochemie” (MC250C31N)
 • Semestrální kurz “Molekulární Biologie and Genetika I” (MC250P15)

Mgr. Miroslav Kolařík, PhD.

Přednáší na PřF UK v Praze na katedře botaniky

 • Obecná mykologie (MB120P46)

RNDr. Miroslav Flieger, CSc.

Přednáší na PřF UK v Praze na katedře analytické chemie

 • Analýza mikrobiálních toxinů (MC230P11)

 RNDr. Veronika Benson, PhD.

 Přednáší na LF UK v Plzni v rámci studijního programu „Všeobecné lékařství”.

 • Patologie nádorového mikroprostředí (E0104032)
 • Využití nanotechnologií v současné medicíně (E0104034)

RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Přednáší na PřF UK v Praze

 • Molekulární mechanismy evoluce imunity (MB151P94)

RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.

Přednáší na PřF UK v Praze na katedře biochemie

 • semestrální kurz Biochemie a biomedicína sacharidů (MC250P64)

RNDr. Václav Štěpánek,CSc.,  RNDr. Andrea Palyzová, Ph.D a  RNDr. Helena Marešová, CSc.

Přednáší na PřF UK v Praze

RNDr. Andrea Palyzová, Ph.D. a RNDr. Helena Marešová, CSc.

Přednáší na PřF UK v Praze

RNDr. Petr Man, PhD.

Přednáší na PřF UK v Praze na katedře Biochemie

 • Semestrální kurz “Molekulární techniky” (MC250P45),
 • Semestrální kurz “Moderní metody výzkumu proteinů“ – (MC250P21)
 • částečně se účastní výuky předmětu „Proteomika“ (MB170P112) na Katedře zoologie

RNDr. Daniel Kavan, PhD

Přednáší na PřF UK v Praze na katedře biochemie

 • Semestrální kurz “ Využití počítačů pro prezentace (MC250P07A)
 • Je garantem a vyučujícím Základních praktik biochemie (MC250C42N, MC250C31N, MC250C30)

RNDr. Václav Štěpánek. CSc.

Je garantem a přednášejícím předmětu Rekombinantní mikroorganismy v biotechnologiích. Přednáška MB140P63, Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha, letní semestr;

 Je jednorázovým přednášejícím v rámci předmětu Aplikovaná mikrobiologie (tematická přednáška Moderní metody mikrobiologické metabioniky). APMIK, Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava, garant předmětu: Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., letní semestr.

 

MUDr. Luca Vannucci, Ph.D.

Přednáší na ČVUT na fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

1) Bakalářský program

Název studijního programu:    „Biomedicínská a klinická technika“

Název předmětu (přednášky):  „Elektromagnetické pole živých organismů“

Počet odučených hodin v letním semestru:  4

 

2) Magisterský program

Název studijního programu:    „Biomedical engineering“

Název předmětu (přednášky):  „Aplikace elektromagnetického pole v medicíně“

Počet odučených hodin v letním semestru:  4

Přednáší na ČVUT na elektrotechnické fakultě v Praze

 

1) Bakalářský program

Název studijního programu:    „Elektronika a komunikace“

Název předmětu (přednášky):  „Lékařské aplikace biologických účinků EM pole

Počet odučených hodin v letním semestru:  4

 

2) Magisterský program

Název studijního programu:    „Elektronika a komunikace“

Název předmětu (přednášky):  „Biologické účinky EM pole“

Počet odučených hodin v letním semestru:  4

 

3) Doktorský program

Název studijního programu:    „Radioelektronika“

Název předmětu (přednášky):  „Lékařské aplikace EM pole“

Počet odučených hodin v zimním semestru:  4

 

Třeboň

Ing. Roman Sobotka

Přednáší na PřF JčU v Českých Budějovicích

 • Úvod do biologie buňky, 6 hod přednášky ZS
 • Genetic and protein engineering, 12 hod přednášky ZS
 • Cell signalling and regulation, 2 hod přednášky ZS

 

Mgr. Radek Kaňa  

Přednáší na PřF JčU v Českých Budějovicích

 • Bioenergetics, 12 hodin přednášky ZS

 

Prof. RNDr. Josef Komenda, CSc.

Přednáší na PřF JčU v Českých Budějovicích

 • Enzymology, 13 hodin přednášky ZS

 

Iva Mozgová, Ph.D.

Přednáší na PřF JčU v Českých Budějovicích

 • Epigenetika a regulace genové exprese, 4 hodiny přednášky a 6 hodin cvičení LS

 

prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.

 Přednáší na PřF JčU v Českých Budějovicích semestrální kurzy

 • Bioenergetics KEBR 631
 • Fotosyntéza KEBR 635
 • Fyziologie rostlin KEBR/220

 

RNDr. Martin Tichý, PhD.

Přednáší na PřF JčU v Českých Budějovicích

 • Genetic and protein engineering, 8 hod přednášky a 6 hodin cvičení, ZS

 

Prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.

Přednáší na PřF UP v Olomouci

 • Analýza biomarkerů metodami hmotnostní spektrometrie, Zimní semestr: ACH/HSB
 • Praktické aspekty analytické chemie: duševní vlastnictví, grantová agenda a hodnocení vědeckých výsledků, PAACH
 • Aplikace NMR spektroskopie v metabolomice
 • HPLC-ICP MS houbových sideroforů

 

Zimní semestr: ACH/OSE3, ACH/OSE1, ACH/HSB.
Letní semestr: ACH/OSE2, ACH/OSE4, ACH/OSZP4

 

Přednáší na PřF UK v Praze na katedře analytické chemie

 

 • Hmotnostní spektrometrie biopolymerů

 

RNDr. Petr Šíma

Přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakulta  zdravotnických studií,  Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

 • Imunologie, letní semestr 4 hodiny týdně.

RNDr. Milada Vítová, Ph.D.

Medical and Pharmaceutical Biotechnology, IMC University of Applied Sciences Krems, Austria

Bachelor program: Genetic Engineering Laboratory, Genetic Engineering under GLP conditions

Master program: Advanced Fermentation systems