L.Valášek, DSc.Akademie věd ČR uděluje titul „doctor scientiarum“ (DSc.) výrazným vědeckým osobnostem jako ocenění jejich vysoké vědecké kvalifikace, originality, etiky vědecké práce a schopnosti motivovat a inspirovat ke zvídavosti nejen studenty, ale i širší veřejnost.

Diplomy doktora věd převzalo ve středu 24. května deset jeho nových nositelů.
Profily jednotlivých oceněných najdete v tiskové zprávě.

Jedním z nich je Dr. rer. nat. Leoš Valášek, DSc. z Mikrobiologického ústavu AV ČR.
Disertační práce dr. Valáška se věnuje studiu molekulárních mechanismů translace.
Svoji disertaci nazvanou „Ribozooming – initiating, terminating and controlling protein synthesis“ obhájil před komisí Molekulární biologie a genetika a získal vědecký titul „doktor molekulárně-biologických a lékařských věd“.

V současnosti představuje vědecký titul „doktor věd“ (DSc.), který uděluje Akademie věd ČR nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce v České republice.