Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6.9.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy
při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

Kontaktní údaje, kde je možné podat písemnou žádost o informace:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
Telefon: +420 296 442 341
Fax +420 244 471 286
e-mail: mbu@biomed.cas.cz

 • Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:
  • Formulář lze získat na sekretariátu MBÚ, viz výše.
  • Formulář  je  k dispozici pro stažení ve formátu DOC (MS Word)
  • Pracoviště přijímá dokumenty v digitální podobě:
   1) prostřednictvím e-mailové adresy elektronické podatelny (mbu@biomed.cas.cz)
   2) prostřednictvím datové schránky (ID ndpn2cp)
  • Elektronické žádosti se příjímají v datových formátech *.DOC ; *.XLS; *.PDF; *.TXT; *.JPG; *.JPEG; *.GIF
 • Proti rozhodnutí o žádosti či návrhu se lze odvolat  – odpovědná osoba:
  Ing. Jiří Hašek, CSc.
  ředitel MBÚ AV ČR
  Vídeňská 1083
  142 20 Praha 4
  Telefon: +420 296 442 2343
  E-mail: hasek@biomed.cas.cz

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  • Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat:
   • do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace
   • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace
   • nedostane-li MBÚ AV ČR, v. v. i. (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost
    do 30 kalendářních dnů od podání žádosti
   • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené
    pro vyřízení žádosti zákonem
   • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti
   • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
    • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných odborech,
    • žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
    • nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu),
     který má závažný zájem na předmětu žádosti
   • prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly je žadatel informován do 15 kalendářních dnů
   • lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

   Výroční zprávy MBÚ AV ČR, v. v. i., o poskytování  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
   o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zřizovací listina: dokument (pdf)

 • Přehled nejdůležitějších předpisů
  • Zákony o veřejných výzkumných institucích:
   • Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucách
   • Zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
  • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvislejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
  • Zákon č. 106/1997 Sb., o svobodném přístupu k informacím

„Žádost o poskytnutí informací ve věci výzkumu na téma mapování akademické spolupráce mezi subjekty v ČR a Čínské lidové republice“

podání (pdf) | odpověď (pdf)


„Žádost o poskytnutí informací k prodeji Chaty Svornost“

podání (pdf) | odpověď (pdf)

„Žádost o sdělení důvodu zrušení veřejné zakázky malého rozsahu“

podání (pdf) | odpověď (pdf)