Zákon o veřejných výzkumných institucích stanoví orgány veřejné výzkumné instituce a vymezuje jejich působnost.
Orgány instituce ve smyslu zákona jsou tři – ředitel, rada instituce a dozorčí rada.
Ředitel je statutárním orgánem instituce a rozhoduje ve své působnosti ve všech věcech organizace, pokud nejsou zákonem svěřeny do působnosti rady instituce, dozorčí rady nebo zřizovatele.

 Vedení  Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Ředitel
Ing. Jiří Hašek, CSc.
tel.: +420 296 442 343, fax: +420 244 471 286
E-mail: hasek@biomed.cas.cz

Tajemník a sekretariát ústavu
Ing. Ondřej Schröffel
tel.: +420 296 442 341, fax: +420 244 471 286
e-mail: mbu@biomed.cas.cz, schroff@biomed.cas.cz

Ekonomický úsek
Vedoucí: Martina Vančurová
tel.: +420 296 442 222, fax: +420 244 472 271
e-mail: vancuro@biomed.cas.cz

Zástupce ředitele
Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
tel.: +420 296 442 231, fax: +420 296 442 201
e-mail: gabriel@biomed.cas.cz

Technická správa
Vedoucí: Ing. Pavel Sobotka
tel.: +420 296 442 221, fax: +420 244 472 283
e-mail: sobotka.p@biomed.cas.cz

Rada instituce ( Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. )

se skládá z předsedy, místopředsedy, interních a externích členů.
Rada instituce (MBÚ AV ČR) je volena shromážděním vědeckých pracovníků.
Úkolem rady instituce je dbát na zachování účelu zřízení organizace, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření, stanovuje hlavní směry činnosti organizace, schvaluje vnitřní předpisy a rozpočet organizace, projednává návrhy na změny zřizovací listiny a vykonává další činnosti dle zákona.

Interní členové

 • RNDr. Petr Novák, PhD. – předseda
 • prof. RNDr. Josef Komenda, DSc. – místopředseda
 • RNDr. Martin Bilej, DrSc.
 • RNDr. Kateřina Bišová, PhD.
 • Mgr. Ladislav Bumba, PhD.
 • RNDr. Jana Kamanová, PhD.
 • Mgr. Zdeněk Kameník, Ph.D.
 • Mgr. Libor Krásný, Ph.D.
 • RNDr. Petra Procházková, PhD.
 • prof. Ing. Peter Šebo, CSc.

Externí členové

 • Ing. Jan Kopečný, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Praha)
 • doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha)
 • RNDr. Martin Pospíšek, PhD. (Univerzita Karlova)
 • Assoc. prof. Irma Schabussová, PhD.
 • doc. Ing. Milena Stránská, PhD. (VŠCHT Praha)

Tajemník Rady instituce: Mgr. Tamara Mašatová (email: tamara.masatova@biomed.cas.cz)

Dozorčí rada instituce ( Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. )

vykonává dohled nad činností, hospodařením a nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné instituce a vydává předchozí písemný souhlas k vybraným právním úkonům. Schází se nejméně dvakrát ročně.

Členové

 • RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (FGÚ AV ČR) – předsedkyně
 • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc. (MBÚ AV ČR) – místopředseda
 • RNDr. Petr Dráber, DrSc. (ÚMG AV ČR)
 • Ing. Zdeněk Grygar (auditor)
 • JUDr. Ján Matejka (advokát)

Tajemník Dozorčí rady: Mgr. Martin Velík (email: martin@akvelik.cz)

Diagram organizační struktury MBÚ je ke stažení: Organizacni-struktura-MBU.pdf