DOD se bude konat 13. října 2019

Rezervace na jednotlivé exkurze je možná ZDE

Pro bližší informace se prosím obracejte na email prmbu@biomed.cas.cz či telefonní číslo: 778 421 375

 

Laboratoř regulace genové exprese

9-13:00

Laboratoř regulace genové exprese byla založena v červnu 2006 a zabývá se studiem jednoho ze základních molekulárně biologických procesů v buňce, tj. syntézou proteinů a její regulací jak na všeobecné, tak na genově specifické úrovni.

Odkaz na stránky laboratoře: https://mbucas.cz/vyzkum/biologie-bunky-a-bioinformatika/laborator-regulace-genove-exprese/


Laboratoř biologie hub

9-11:00
Laboratoř biologie hub se zabývá především mykorrhizní symbiózou – soužitím rostlinných kořenů se specializovanými houbami, které plní řadu ekologických funkcí v přirozených i zemědělských ekosystémech. Studujeme především výměnu látek jako je fosfor, dusík a uhlík mezi partnery v mykorrhizní symbióze, k čemuž používáme různé izotopové a molekulárně biologické metody. Rostliny s mykorrhizními houbami rostou často rychleji než ty, kterým houbový partner chybí.

Odkaz na stránky laboratoře: https://mbucas.cz/vyzkum/ekologie/laborator-biologie-hub/

 

Laboratoř environmentální biotechnologie

9-13:00

Laboratoř environmentální biotechnologie se zabývá zejména výzkumnými tématy týkající se rozkladu organických polutantů v životním prostředí za pomocí mikroorganismů. Toto studium spočívá jednak ve formě základního výzkumu, kdy jsou studovány zejména mikrobiální mechanismy vedoucí k rozkladům znečišťujících organických látek a rovněž jsou tyto procesy studovány na úrovni aplikovaného výzkumu.

Odkaz na stránky laboratoře: https://mbucas.cz/vyzkum/ekologie/laborator-environmentalni-biotechnologie/

 

Středisko sekvenování DNA

9-13:00

Středisko sekvenování DNA je neziskovým věděcko-servisním pracovištěm Mikrobiologického ústavu AV ČR
( viz. zákon č.341/2005 sb.) a slouží jako „core facility“ výhradně při řešení výzkumných a vývojových úkolů.
Středisko je vybaveno dvěma automatickými genetickými analyzátory ABI PRISM 3130xl.

Odkaz na stránky laboratoře: https://mbucas.cz/vyzkum/mikrobiologie/stredisko-sekvenovani-dna/

 

Středisko Cytometrie a Mikroskopie

9-13:00

Středisko Cytometrie a Mikroskopie se zabývá metodami využívajícími jevu fluorescence, kdy je látka po absorpci světla určité energie (barvy) schopna emitovat světlo nižší energie (jiné barvy). K excitaci fluorescence pak využíváme lasery různých energií (barev) a výsledkem je pak zajímavá světelná show.

Odkaz na stránky laboratoře: https://mbucas.cz/vyzkum/mikrobiologie/stredisko-cytometrie-a-mikroskopie/

 

Laboratoř charakterizace molekulární struktury

9-13:00

V zasedací místnosti budete seznámeni s principy elektronové mikroskopie a hmotnostní spektrometrie, pro 3D projekci dostanete brýle. V laboratoři si zkusíte pozlatit biologický preparát a prohlédnete si elektronový mikroskop. Budete mít možnost vypálit si laserem do vzorku organické látky, posbírat a interpretovat hmotnostní spektrum.

Odkaz na stránky laboratoře: https://mbucas.cz/vyzkum/strukturni-biologie/laborator-charakterizace-molekularni-struktury/

 

Laboratoř imunoterapie

9-13:00

Laboratoř Imunoterapie Mikrobiologického ústavu AV ČR se převážně zabývá studiem imunologických procesů nádorového mikroprostředí a experimentální terapií pomocí nanočástic.

Odkaz na stránky laboratoře: https://mbucas.cz/vyzkum/imunologie/laborator-imunoterapie/

 

Laboratoř reprodukce buňky

9-13:00

V naší laboratoři pracujeme s pekařskou kvasinkou Saccharomyces cerevisiae, která je velmi vhodným modelem pro studium základních procesů v eukaryotické buňce. V současné době se zabýváme studiem odpovědi kvasinkové buňky na teplotní stres, kdy dochází k tvorbě akumulací proteinů a RNA nazývaných také jako stresové granule. Dynamiku tvorby a rozpouštění stresových granulí za různých podmínek sledujeme hlavně pomocí fluorescenční mikroskopie živých buněk.

Odkaz na stránky laboratoře: https://mbucas.cz/vyzkum/biologie-bunky-a-bioinformatika/laborator-reprodukce-bunky/


Laboratoř nádorové imunologie

9-13:00

Laboratoř se zabývá výzkumem a vývojem polymerních kancerostatik na bázi HPMA kopolymerů, a to ve velmi těsné spolupráci s oddělením biomedicínských polymerů na ústavu Makromolekulární chemie Akademie věd České republiky. Dále se taktéž zabývá studiem interakcí imunitní systém – nádor, imunoterapií, mechanismy protinádorové imunity a možnostmi ovlivnění protinádorové imunitní reakce.

Odkaz na stránky laboratoře: https://mbucas.cz/vyzkum/imunologie/laborator-nadorove-imunologie/

 

Laboratoř genetiky a metabolismu hub

9-13:00

Naše aktivity zahrnují studium diverzity, ekologie, taxonomie, evoluce, genetiky, fyziologie, biochemie a produkce sekundárních metabolitů. Dlouhodobým tématem skupiny je studium námele (rod Claviceps) a jeho toxinů a výzkum mikrobiálních mastných kyselin a lipidů. Mezi další směry výzkumu patří poznání epidemiologie, faktorů virulence, diverzity a taxonomie patogenů člověka (dermatofyta, rod Aspergillus), zvířat (onemocnění netopýrů) a studium symbiontů hmyzu (zejména kůrovci).

Odkaz na stránky laboratoře: https://mbucas.cz/vyzkum/ekologie/laborator-genetiky-a-metabolismu-hub/

 


Laboratoř buněčné a molekulární imunologie

9-13:00

Laboratoř buněčné a molekulární imunologie se zabývá slizniční imunitou střeva a interakcemi mezi mikroby a hostitelem. Střevní mikrobiota je komplexní ekosystém skládající se z nesčetného množství bakterií, virů a hub, který doposud není zcela charakterizovaný. Interakce mezi mikroby a hostitelem nejen utváří mikrobiální komunitu, ale také ovlivňují fyziologické funkce hostitele, jako například vývoj imunitního systému. Mikroby se však zároveň mohou podílet na vzniku řady chronických nemocí.

Odkaz na stránky laboratoře: https://mbucas.cz/vyzkum/imunologie/laborator-bunecne-a-molekularni-imunologie/

 

Laboratoř modulace genové exprese (nano-skupina)

9-13:00

Nano-skupina z Laboratoře modulace genové exprese se zabývá výzkumem nanomateriálů a RNA, které regulují buněčnou komunikaci a migraci. Využíváme unikátní nanokomplex, který nám umožňuje nejen sledovat RNA v živých buňkách, ale také pozměnit jejich chování a produkci proteinů. Využití této technologie směřuje ke genové a buněčné terapii.

Odkaz na stránky laboratoře: https://mbucas.cz/vyzkum/mikrobiologie-2/laborator-modulace-genove-exprese/